Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej u.o.d.o.) legalność przetwarzania danych osobowych tzw. zwykłych (jak np. imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego) uzależniona jest od spełnienia przez administratora danych jednej z ustawowych przesłanek. Przetwarzanie, w tym gromadzenia danych, jest możliwe m.in. za zgoda osoby zainteresowanej, a także wtedy, gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa bądź dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Wskazane działania dotyczące danych osobowych usprawiedliwia ponadto konieczność zawarcia i wykonania umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną oraz dobro publiczne. Wymienione przesłanki wymienione z art. 23 ust. 1 pkt 1- 5 u.o.d.o., mają charakter autonomiczny oraz rozłączny i, co do zasady, są równoprawne, a spełnienie którejkolwiek z nich czyni proces przetwarzania danych legalnym.

Działanie tych przesłanek w praktyce, skuteczność zgody pracownika na przetwarzanie danych osobowych oraz możliwości rozpowszechniania wizerunku pracownika to niektóre z tematów omówionych przez autorów: Jarosława Masłowskiego, Katarzynę Pietruszyńską, Małgorzatę Skibińską, Michała Sztąberka i Paulinę Zawadzką-Filipczyk w poradniku pt. „Obowiązki pracodawcy związane z ochroną danych osobowych pracownika” (książka plus e-book). Tematyka została omówiona w sposób przystępny, na konkretnych przykładach.

Ponadto publikacja zawiera wybrane wzory dokumentów niezbędnych w procesie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.