Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Pracownik otrzymał od pracodawcy wypowiedzenie umowy o pracę na 7 dni przed rozpoczęciem urlopu rodzicielskiego. Wniosek o urlop rodzicielski złożył wcześniej z zachowaniem minimalnego wymaganego w Kodeksie pracy okresu wyprzedzenia – czyli 21 dni.

Czy takie postępowanie pracodawcy jest dozwolone przepisami prawa?

Czy taki pracownik nie jest chroniony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy?

Czy ochrona tego pracownika rozpoczyna się już w momencie rozpoczęcia biegu tych 21 dni, czy też dopiero od dnia złożenia wniosku o ten urlop?

Odpowiedź:

Ze względu na sposób uregulowania w przepisach prawa pracy trybu składania wniosków i udzielania pracownikom urlopów związanych z rodzicielstwem, nie ma prawnej możliwości wypowiedzenia pracownicy umowy o pracę przed rozpoczęciem urlopu rodzicielskiego, gdyż w tym czasie pracownica podlega szczególnej ochronie.

Uzasadnienie:

Zgodnie z treścią art. 179(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) – dalej k.p., pracownica, nie później niż 21 dni po porodzie, może złożyć pisemny wniosek o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, urlopu rodzicielskiego. Uregulowanie to oznacza, że urlopu rodzicielskiego udziela się bezpośrednio po wykorzystaniu przez pracownicę urlopu macierzyńskiego. Słowo ,,bezpośrednio” kreuje obowiązek pracodawcy do udzielania pracownicy urlopu rodzicielskiego po upływie urlopu macierzyńskiego bez żadnego dnia przerwy. Podkreślić należy, że ochrona szczególna przed wypowiedzeniem występuje również w trakcie urlopu macierzyńskiego. Wobec tego, wypowiedzenie pracownicy umowy o pracę przed rozpoczęciem urlopu rodzicielskiego byłoby równoznaczne z rozwiązaniem stosunku pracy w trakcie urlopu macierzyńskiego, co należy uznać za działanie niedopuszczalne.

Na marginesie należy zwrócić uwagę, że ustawodawca w art. 183(1)  § 2 k.p. przewidział, że co do zasady, pierwszym dniem urlopu macierzyńskiego jest dzień porodu. Zważając na to, że ochrona przed wypowiedzeniem przysługuje również w okresie ciąży, to przyjąć trzeba, że wypowiedzenie umowy o pracę nie jest możliwe od dnia zajścia przez pracownicę w ciąże do momentu zakończenia korzystania z urlopu rodzicielskiego, jeżeli pracownica wyrazi chęć jego wykorzystania poprzez złożenie wniosku o jego udzielenie.

Agata Kamińska,

autorka współpracuje z publikacją Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Odpowiedzi udzielono 7.03.2016 r.