Chcemy zatrudnić osobę w wieku 19 lat będącą studentem.
Czy od podpisanej z nią umowy zlecenia należy odprowadzić składki na ubezpieczenie zdrowotne (a jeżeli nie to czy należy zgłaszać ją do ZUS)?
Czy oprócz umowy jest potrzebna jakaś dokumentacja?
Czy umowa musi zawierać stwierdzenie, że zleceniobiorca rezygnuje z dobrowolnego opłacania składek?

Student, który nie ukończył 26 lat i wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu jako zleceniobiorca. Zleceniodawca nie ma więc obowiązku zgłaszać takiej osoby do ubezpieczenia zdrowotnego.

 
W myśl art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) – dalej u.ś.o.z., osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeżeli spełniają warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi. Studenci, którzy nie ukończyli 26 lat nie spełniają warunków do objęcia ubezpieczeniami społecznymi, gdyż zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) nie podlegają ubezpieczeniom społecznym. W konsekwencji, jeżeli zleceniodawca zatrudni na podstawie umowy zlecenia studenta, który ukończył 19 lat, w świetle przepisów u.ś.o.z. nie podlega on obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. W konsekwencji zleceniobiorcy, który nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu, zleceniodawca nie zgłasza do tego ubezpieczenia. Jeśli chodzi o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne to umowę w tym zakresie z NFZ zawiera sam zainteresowany, a po zawarciu umowy o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne to na nim ciąży nastepnie obowiązek zgłoszenia się do ZUS oraz rozliczania i opłacania składek. Dla celów dowodowych uzasadnionym jest odebranie od takiego zleceniobiorcy oświadczenia na piśmie, że jest studentem i nie ukończył 26 roku życia.