Czy zatrudniając obywatela Rumunii na okres dłuższy niż 3 miesiące w polskiej firmie transportowej, zajmującej się świadczeniem usług transportowych w krajach UE (będzie na podstawie dokumentu A1 wykonywał pracę kierowcy) firma powinna zarejestrować pobyt obcokrajowca i postarać się o jego pobyt czasowy?
Czy zatrudniając obywatela Rumunii należy mu zapewnić zameldowanie czasowe w Polsce?
Czy są jakieś przeciwwskazania, aby zatrudnić obywatela Rumunii zamieszkałego na stałe w Rumunii?
Gdzie będzie podlegał ozusowaniu obywatel Rumunii zamieszkały we Włoszech, zatrudniony przez polska firmę w transporcie międzynarodowym, jako kierowca?

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043 z późn. zm.) jeżeli pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej trwa przez okres dłuższy niż 3 miesiące, obywatel UE jest obowiązany zarejestrować swój pobyt, a członek rodziny niebędący obywatelem UE jest obowiązany uzyskać kartę pobytu członka rodziny obywatela UE. Obowiązek ten nie powstanie, jeżeli Rumun będzie wykonywał swoją prace za granicą.
W myśl przepisów rozdziału 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.) cudzoziemiec przebywający w Polsce powinien zameldować się w naszym kraju. Problem jednak w tym, że w chwili obecnej praktycznie nikt nie przestrzega obowiązku meldunkowego - nawet Polacy.
Rumunia jest krajem unijnym, wobec czego zatrudnienie Rumuna nie wymaga zezwolenia.
Obywatel Rumunii zamieszkały we Włoszech zatrudniony przez polska firmę w transporcie międzynarodowym jako kierowca będzie podlegał oskładkowaniu w Polsce, chyba że wykonywałby co najmniej 25% swojej pracy we Włoszech - w takim przypadku składki powinny być tam płacone - zob. art. 11 i nast. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. U. L 166 z 30.04.2004, sprostowanie: L 200 z 07.06.2004, str. 1; Specjalne wydanie polskie: Rozdział 05 Tom 5 str. 72).