Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP

Zdarzenie zostało uznane za wypadek z wyłącznej winy pracownika.

Czy taki wypadek jest zgłaszany do GUS? Czy uwzględnia się go w rejestrze wypadków?

Odpowiedź:

Wypadek przy pracy, do którego doszło z wyłącznej winy po stronie pracownika jest zgłaszany do GUS i uwzględniany w rejestrze wypadków.

Dla zgłoszenia wypadku do GUS (poprzez statystyczną kartę wypadku) i wprowadzenia wypadku do rejestru wypadków nie ma znaczenia, czy do wypadku doszło z winy pracodawcy lub pracownika. Znaczenie ma samo uznanie zdarzenia wypadkowego za wypadek przy pracy.

Uzasadnienie:

W myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 z późn. zm.) – dalej u.u.s.w.p. za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

1) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,

2) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,

3) w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz. U. Nr 14, poz. 80 z późn. zm.) – dalej r.s.k.w. statystyczną kartę sporządza się na podstawie zatwierdzonego protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy albo na podstawie karty wypadku, w których stwierdzono, że wypadek jest wypadkiem przy pracy lub wypadkiem traktowanym na równi z wypadkiem przy pracy.

Zgodnie z § 4 ust. 2 i 3 r.s.k.w. część I statystycznej karty sporządza się nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia, w którym został zatwierdzony protokół powypadkowy lub w którym sporządzono kartę wypadku, natomiast część II, uzupełniającą, sporządza się w terminie umożliwiającym zachowanie terminu jej przekazania.

Zgodnie z § 5 ust. 1 i 2 r.s.k.w. statystyczną kartę, z wyjątkiem jej części II, uzupełniającej, pracodawca przekazuje w terminie do 15. dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym został zatwierdzony protokół powypadkowy lub w którym sporządzono kartę wypadku, natomiast wypełnioną część II, uzupełniającą, statystycznej karty pracodawca przekazuje nie później niż z upływem 6 miesięcy od dnia zatwierdzenia protokołu powypadkowego lub od dnia sporządzenia karty wypadku.

Krzysztof Zamajtys, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP

Odpowiedzi udzielono 21 marca 2015 r.