W zakładzie pracy pracownicy wychodzą w trakcie pracy poza bramę wejściową, aby wykonać zakupy w ramach 15 minut przerwy.
Czy takie zachowanie powoduje zerwanie związku z pracą?
Czy ewentualny wypadek w tym czasie możemy uznać za wypadek przy pracy?

Wypadek pracownika podczas załatwiania prywatnych spraw w godzinach pracy nie jest wypadkiem przy pracy w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 z późn. zm.) - dalej u.u.s.w.p.
Wypadek przy pracy został zdefiniowany w art. 3 u.u.s.w.p. jako nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:
1)podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
2)podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
3)w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.
Zgodnie z przytoczoną definicją, aby uznać zdarzenie za wypadek przy pracy, musi występować tzw. związek z pracą. Fakt ten potwierdza orzecznictwo Sądu Najwyższego stanowiąc m.in., że "zdarzenie, które wystąpiło po przeniesieniu się ("wyjściu") pracownika w czasie i miejscu pracy ze sfery spraw pracowniczych do sfery spraw prywatnych może usprawiedliwiać przyjęcie, że nieszczęśliwy wypadek nie pozostawał w związku z pracą" (wyrok SN z dnia 3 lutego 2010 r., I UK 226/09, Lex nr 585718).
W związku z powyższym wypadek pracownika, który opuszcza zakład pracy, aby dokonać prywatnych zakupów (nawet za zgodą przełożonego), nie może być zaklasyfikowany jako wypadek przy pracy.
Maciej Ambroziewicz