Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP

Czy własnoręcznie wykonany taboret, stopień powinien mieć oznaczenie CE? Taborek ma wysokość 20 cm i szerokość 70 cm i jest wykonany z blachy. Stworzyliśmy go dla ułatwienia pracy operatorom, by mogli na niego stawać (jeżeli jest taka potrzeba) i układać elementy wychodzące z linii na palety. To nie jest część maszyny ani urządzenia, natomiast pracownicy co poniektórzy skarżyli się, ze podczas układania elementów muszą stawać na palcach i jest to uciążliwe, dlatego powstał taki taboret.

Czy potrzebna jest certyfikacja takiego stopnia?


Nie nadaje się znaku CE dla wyrobów jednostkowych, które nie będą przez producenta wprowadzone do obrotu lub użytkowania. Znak CE jest deklaracją producenta, że wyrób wprowadzony do obrotu lub użytkowania spełnia zasadnicze wymagania określone w rozporządzeniach wydanych na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.), wprowadzających do polskiego prawa dyrektywy nowego podejścia. Stopień (taboret) jak wynika z opisu nie będzie wprowadzony do obrotu lub oddany do użytkowania poza zakładem pracy – nie podlega więc ocenie zgodności, a tym samym - oznaczeniu znakiem CE.


Znak CE dla wyrobu nadaje producent tego wyrobu deklarując tym samym, że wyrób, który wprowadza do obrotu lub oddaje do użytkowania jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami przepisów, które dotyczą tego wyrobu. Nadanie znaku CE powinno być poprzedzone oceną zgodności. Należy przy tym wskazać z jakimi przepisami wyrób jest zgodny.

Pracodawca odpowiada za bezpieczeństwo pracy operatorów wykonujących pracę na stopniu (taborecie), w który ich wyposażył, powinien więc, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) – dalej r.o.b.h.p. - dokonać oceny bezpieczeństwa pracy związanej z pracą przy wykorzystaniu stopnia (taboretu), będącej elementem oceny ryzyka zawodowego. Ocenę ryzyka zawodowego pracodawca powinien wykonać zgodnie z przepisami Działu IV Rozdziału 1 r.o.b.h.p. W ocenie powinny być uwzględnione m.in. warunki lokalne stosowania stopnia (taboretu), np. podłoże na którym stopień (taboret) będzie ustawiony.

Praca na wysokości 20 cm od podłoża nie jest pracą na wysokości w rozumieniu przepisów Działu IV Rozdziału 6, § 105 r.o.b.h.p. Pracą na wysokości w rozumieniu r.o.b.h.p. jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi.

Odpowiedzi udzielono: 9 stycznia 2012 r.