W 2015 r. do ustalenia odpisu na ZFŚS będzie trzeba przyjąć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 r. Oznacza to, iż w tym roku  odpis na ZFŚS wynosi tyle samo co w 2012, 2013 oraz 2014 roku.
 
 
Zgodnie z ustawą  ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w 2015 r. przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 r., które wynosiło 2917,14 zł. Odpisy na ZFŚS w 2015 r. będą więc wynosiły:
1) odpis podstawowy 37,50% - 1093,93 zł,
2) odpis na jednego pracownika młodocianego:
- w pierwszym roku nauki 5% - 145,86 zł,
- w drugim roku nauki 6% - 175,03 zł,
- w trzecim roku nauki 7% - 204,20 zł,
3) odpis podwyższony 50% - 1458,57 zł,
4) zwiększenie 6,25% - 182,32 zł
5) zwiększenie 7,5% - 218,79 zł.
Wysokość ta wynika z art. 5c, który zgodnie z ustawą okołobudżetową został dodany do ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 592 z późn. zm.) - dalej u.z.f.ś.s.
Przepisy ustawy okołobudżetowej w części dotyczącej funduszu socjalnego weszły w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
 
Chcesz być na bieżąco? Zajrzyj do Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych