Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP

Czy wciągnik linowy o napędzie elektrycznym i dopuszczalnej nośności 0,5 T podlega przepisom dozoru technicznego?

Czy od pracownika obsługującego tego typu urządzenie należy wymagać stosownych uprawnień UDT?

Odpowiedź:

Wciągnik linowy o napędzie elektrycznym i dopuszczalnej nośności 0,5 T podlega przepisom dozoru technicznego, gdyż wynika to z § 1 pkt 6 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. poz. 1468) - dalej r.u.t.d. Pracownik obsługujący tego typu urządzenie powinien posiadać odpowiednie uprawnienie UDT, wynikające z rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 z późn. zm.) – dalej r.k.o.k.u.

Uzasadnienie:

Zgodnie z § 1 pkt 6 lit. a r.u.t.d. dozorowi technicznemu podlegają następujące rodzaje urządzeń technicznych: maszyny służące do przemieszczania osób lub ładunków w ograniczonym zasięgu, tzn. wciągarki i wciągniki.

W załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193, poz. 1890) - dalej r.w.t.d.t. wskazano formy dozoru technicznego UTB oraz terminy badań okresowych i doraźnych kontrolnych, gdzie dla wciągników i wciągarek z napędem ręcznym o udźwigu do 2.000 kg formą dozoru technicznego jest forma uproszczona.

W załączniku nr 2 r.w.t.d.t. wskazano terminy wykonywania przeglądów konserwacyjnych UTB, gdzie dla wciągników i wciągarek z napędem ręcznym termin przeglądu konserwacyjnego wypada co 90 dni.

Przepisy r.k.o.k.u. określają rodzaje urządzeń technicznych, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji.

Rodzaje urządzeń technicznych, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji zawarte w załączniku nr 2 do r.k.o.k.u. to:

- suwnice, żurawie, wciągarki i wciągniki, z wyjątkiem urządzeń z napędem ręcznym wszystkich mechanizmów,

- układnice do składowania ładunków w magazynach,

- układarki do układania torów,

- dźwigi, z wyjątkiem dźwigów osobowych, dźwigów towarowych ze sterowaniem zewnętrznym, dźwigów towarowych małych i urządzeń do transportu osób niepełnosprawnych,

- wyciągi towarowe i wyciągi statków,

- podesty ruchome, z wyjątkiem załadowczych podestów burtowych,

- dźwignice linotorowe,

- urządzenia do manipulacji kontenerami,

- osobowe i towarowe koleje linowe oraz wyciągi narciarskie,

- pomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowych,

- zbiorniki stałe z zespołami napędowymi na skroplone gazy węglowodorowe oraz zbiorniki przenośne o pojemności powyżej 350 cm3 - w zakresie napełniania,

- urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych,

- wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia.

W załączniku nr 2 r.k.o.k.u. w pkt 1 wpisano takie urządzenia jak suwnice, żurawie, wciągarki i wciągniki, z wyjątkiem urządzeń z napędem ręcznym wszystkich mechanizmów. Dla takich urządzeń potrzebne jest posiadanie kwalifikacji przy obsłudze i konserwacji. Można więc wywnioskować, że do obsługi przeciągarek do wagonów należy posiadać uprawnienia do obsługi.

Krzysztof Zamajtys, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono 12 listopada 2014 r.