Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Czy wartość nieodpłatnego świadczenia przysługująca pracownikowi z tytułu wykorzystywania przez niego samochodu służbowego do celów prywatnych jest wliczana do wynagrodzenia za urlop?

W firmie pracownicy na podstawie zawartych umów wykorzystują samochody służbowe do celów prywatnych i osiągają z tego tytułu przychód nieodpłatny na zasadach określonych w Ustawie z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Poza tym pracownikom jest przypisywany przychód z tytułu wykorzystania paliwa zakupionego przez pracodawcę do celów prywatnych.

Czy ten przychód jest uwzględniany w podstawie wynagrodzenia za urlop?

Odpowiedź:

Nieodpłatne świadczenie uzyskane przez pracownika z tytułu wykorzystywania przez niego samochodu służbowego do celów prywatnych, a także z tytułu finansowania przez pracodawcę kosztów zużycia paliwa do celów prywatnych nie jest składnikiem wynagrodzenia, świadczenia tego pracownik nie uzyskuje za okres kiedy świadczy pracę. Ponadto jak wynika z treści pytania pracownik korzysta z samochodu służbowego na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej. Oznacza to, że kwota przychodu jaką uzyskuje pracownik, który korzysta z samochodu służbowego do celów prywatnych nie powinna być uwzględniona w podstawie wynagrodzenia za urlop.

Uzasadnienie:

W podstawie wynagrodzenia za urlop uwzględnia się wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem składników wynagrodzenia i świadczeń wymienionych w przepisach § 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. Nr 2, poz. 14 z późn. zm.) – dalej r.z.u.u.w. Obliczając wynagrodzenie za urlop nie należy uwzględniać:

1) jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie,

2) wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,

3) nagród jubileuszowych,

4) wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

5) ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy,

6) dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego,

7) wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,

7a) kwoty wyrównania do wynagrodzenia za pracę do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,

8) nagrody z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należności przysługujących z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej,

9) odpraw emerytalnych lub rentowych albo inne odpraw pieniężnych,

10) wynagrodzeń i odszkodowań przysługujących w razie rozwiązania stosunku pracy (§ 6 pkt 1 w związku z § 14 rozporządzenia).

W podstawie wynagrodzenia urlopowego uwzględnia się zatem tylko składniki wypłacane periodycznie i mające charakter stały. Zaliczamy do nich wynagrodzenie zasadnicze, premie regulaminowe za okresy miesięczne, dodatki do wynagrodzenia np. stażowy, funkcyjny, dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatki za pracę w godzinach nocnych. Zgodnie z podstawową zasadą wyrażoną w przepisach art. 172 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) – dalej k.p. za czas urlopu wypoczynkowego należy się pracownikowi takie wynagrodzenie, które otrzymałby gdyby w tym czasie pracował.

Nieodpłatne świadczenie uzyskane przez pracownika z tytułu wykorzystywania przez niego samochodu służbowego do celów prywatnych, a także z tytułu finansowania przez pracodawcę kosztów zużycia paliwa do celów prywatnych nie jest składnikiem wynagrodzenia, świadczenia tego pracownik nie uzyskuje za okres kiedy świadczy pracę. Ponadto jak wynika z treści pytania pracownik korzysta z samochodu służbowego na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej. Oznacza to, ze kwota przychodu jaką uzyskuje pracownik, który korzysta z samochodu służbowego do celów prywatnych nie powinna być uwzględniona w podstawie wynagrodzenia za urlop.

Barbara Tomaszewska,

autorka współpracuje z publikacją Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Odpowiedzi udzielono 29.06.2015 r.