Odpowiedź:

Tak, taką zmianę uznać należy za dopuszczalną.

Uzasadnienie:

Umowa na czas zastępstwa innego pracownika jest szczególną odmianą umowy na czas określony. Zgodnie z art. 25 § 1 zdanie drugie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.) – dalej k.p. tego rodzaju umowę zawiera się w razie, gdy zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przy czym okres trwania umowy o pracę na zastępstwo obejmuje czas tej nieobecności. Jako, że celem umowy na zastępstwo jest zatrudnienie w celu zastępstwa innego pracownika, umowa ta może trwać do ostatniego dnia usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępowanego pracownika. W przypadku, gdy intencją stron stosunku pracy jest modyfikacja elementu umowy o pracę, jakim są personalia zastępowanego pracownika, oznacza to, że de facto zmianie ulega okres, na jaki umowa ta została zawarta (z okresu, w jakim nieobecny w pracy z przyczyn usprawiedliwionych jest pracownik X na okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy pracownika Y). Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że tego rodzaju zmiany treści umowy o pracę jak najbardziej można dokonać w formie porozumienia zmieniającego.

Porozumienie zmieniające nie zostało wprawdzie wprost uregulowane w przepisach k.p., jednak w związku z zasadą swobody umów nie ma przeszkód, by tą drogą strony stosunku pracy modyfikowały warunki zatrudnienia. Może to dotyczyć każdego rodzaju umowy o pracę. Strony stosunku pracy mogą dowolnie kształtować treść porozumienia zmieniającego, przy czym nie może ono zawierać postanowień mniej korzystnych dla pracownika niż określają to przepisy prawa pracy (art. 18 k.p.).

Paulina Zawadzka-Filipczyk, autorka współpracuje z publikacją Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Odpowiedzi udzielono 6.07.2015 r.