Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP

Czy w rejestrze czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy należy przy ustaleniu liczby pracujących ogółem na stanowisku pracy uwzględnić zarówno pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, zlecenia czy też pracujących przez agencję pracy tymczasowej? Czy dane dotyczące liczby pracowników ogółem na stanowiskach pracy należy uzupełniać na początku roku, czy też na zakończenie roku, za który uzupełniane są dane?

Odpowiedź

W rejestrze czynników szkodliwych dla zdrowia należy uwzględniać również osoby wykonujące prace na podstawie umów cywilnoprawnych oraz pracowników tymczasowych. Częstotliwość wpisów do rejestru powinna uwzględniać zmiany zachodzące na stanowisku pracy (rodzaj czynników szkodliwych, liczbę pracujących).

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 227 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) pracodawca jest zobowiązany przeprowadzić na swój koszt badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, rejestrować i przechowywać wyniki tych pomiarów oraz udostępniać je pracownikom. W myśl § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badania i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33 poz. 166) – dalej r.b.p.c.s. pracodawca prowadzi na bieżąco rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy, którego wzór jest określony w załączniku nr 1 do r.b.p.c.s.

Użyte w rejestrze czynników szkodliwych dla zdrowia pojęcie „liczba pracujących” jest pojęciem szerszym niż „liczba pracowników” i oznacza wszystkie osoby wykonujące prace na danym stanowisku bez względu na podstawę prawną powierzania tej pracy, a więc obejmuje również osoby pracujące w ramach umów cywilnoprawnych oraz pracowników tymczasowych.

Mając na uwadze, że warunki pracy na danym stanowisku często ulegają zmianie, np. zmienia się liczba pracujących lub dochodzą nowe czynniki szkodliwe w związku ze zmianą technologii lub niektóre czynniki szkodliwe są z procesu pracy eliminowane, ustawodawca wprowadził obowiązek prowadzenia rejestru czynników szkodliwych dla zdrowia na bieżąco. W praktyce oznacza to, że każda zmiana powinna być wprowadzona do rejestru z chwilą jej wystąpienia, a aktualność tych zapisów sprawdzana jest podczas kontroli prowadzonych przez organa nadzoru nad warunkami pracy. Jeśli warunki pracy na danym stanowisku nie zmieniają się, wpisy do rejestru należy dokonywać z ustaloną przez pracodawcę częstotliwością np. co roku z chwilą jego rozpoczęcia.

Grzegorz Łyjak, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 12 lutego 2016 r.