Odpowiedź

Deklaracja ZUS-IWA powinna uwzględniać wszystkie zdarzenia uznane za wypadki przy pracy, dla których sporządzono protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy lub kartę wypadku przy pracy, bez względu na korzystanie przez poszkodowanego ze zwolnienia lekarskiego lub wniosek o wypłatę świadczeń odszkodowawczych.

Oferowana przez różne firmy konsultingowe „optymalizacja składki wypadkowej”, to nic innego, jak przeprowadzenie audytu prawidłowości sporządzania sprawozdania ZUS-IWA i przygotowanie ewentualnych korekt.

Korektę sprawozdań ZUS-IWA składa się za pośrednictwem programu „Płatnik”.

Uzasadnienie

Stosownie do § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 878 z późn. zm.) - dalej r.r.s.p., w związku z art. 31 ust. 6 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1242 z późn. zm.) – dalej u.u.w., płatnicy składek są obowiązani przekazywać do właściwej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do dnia 31 stycznia danego roku za poprzedni rok kalendarzowy, informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Informacja ta, nazywana również „ZUS-IWA”, została określona w załączniku nr 4 r.r.s.p.

Powyższy druk zawiera takie informacje, jak: dane identyfikacyjne płatnika składek, rodzaj działalności według PKD, liczbę osób ubezpieczonych, zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego, adres płatnika składek, a także inne dane niezbędne do ustalenia kategorii ryzyka dla płatnika składki, w tym: liczbę osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem, liczbę osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy ciężkich i śmiertelnych, liczbę osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia.

Sporządzając powyższą informację, należy uwzględnić w niej wszystkie zaistniałe w roku kalendarzowym, za który składana jest informacja, zdarzenia uznane za wypadek przy pracy, dla których sporządzono protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy lub kartę wypadku przy pracy. Nie ma przy tym znaczenia, czy poszkodowany korzystał ze zwolnienia lekarskiego lub wnioskował o wypłatę świadczeń odszkodowawczych.

Odnosząc się do kwestii oferowanych przez różne firmy konsultingowe usług „optymalizacji składki wypadkowej”, należy wyjaśnić, że to nic innego jak przeprowadzenie audytu prawidłowości sporządzania sprawozdania ZUS-IWA i przygotowanie ewentualnych korekt. Osoba świadcząca taką usługę analizuje w szczególności dokumentację powypadkową, rejestry wypadków przy pracy, dokumentację pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia wykonanych w środowisku pracy (w celu ustalenia liczby osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia) i na tej podstawie przygotowuje informację o możliwości złożenia stosownych korekt. Z uwagi na 10-letni okres przedawniania, zwłaszcza w większych zakładach pracy, w których osoby przekazujące informacje niezbędne do ustalania składki na ubezpieczenie wypadkowe nie wykazywały się szczególnymi kompetencjami lub nie przykładały się do realizowanych obowiązków, istnienie możliwość odzyskania znacznych środków bezpodstawnie przekazanych do ZUS (od kilku czy kilkunastu tysięcy do nawet kilku milionów złotych).

Korektę sprawozdań ZUS-IWA, podobnie jak pozostałe deklaracje przekazywane do ZUS, składa się za pośrednictwem programu „Płatnik”. To właśnie w nim znajduje się odpowiedni formularz do przekazania takiej korekty przez upoważnioną do tego osobę.

Maciej Ambroziewicz, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 26 czerwca 2016 r.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis BHP
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów