Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP

Czy w chłodni, w której panuje temperatura poniżej +5°C, pracodawca musi zamontować czujnik bezpieczeństwa „człowiek w komorze”?

Odpowiedź:

Czujnik informujący o obecności pracowników w pomieszczeniu montuje się w widocznym miejscu przed wejściem do pomieszczenia, w którym wykonywana jest praca w warunkach potencjalnie niebezpiecznych. Sygnalizacja powinna informować/ostrzegać osoby podejmujące działania, które mogą zwiększyć niebezpieczeństwo dla pracowników w pomieszczeniu albo, w przypadku akcji ratowniczej, informować o obecności pracowników w zagrożonym pomieszczeniu.

Uzasadnienie:

W pytaniu brak informacji o rodzaju prac wykonywanych w chłodni, ich organizacji oraz o warunkach technicznych samej chłodni.

Wymóg instalacji takiego czujnika może wynikać z przepisu § 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze amoniakalnych instalacji chłodniczych w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego (Dz. U. Nr 98, poz. 902) - dalej r.o.i.c. Przepisy r.o.i.c. określają wymagania bhp dla pracowników zatrudnionych przy obsłudze amoniakalnych instalacji chłodniczych w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego. Analogicznie mogą też dotyczyć bhp w chłodniach innych branż. Przepis § 2 r.o.i.c. stanowi, iż prace przy obsłudze amoniakalnych instalacji chłodniczych w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego zalicza się do prac szczególnie niebezpiecznych w rozumieniu ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Według § 6 r.o.i.c. komorę chłodniczą, w której utrzymywana jest temperatura poniżej 5°C (278 K) pracodawca powinien wyposażyć w: 1) instalację sygnalizacyjną z napisem w brzmieniu: „Uwaga - człowiek w komorze”, wskazującą na obecność w niej pracowników; 2) drzwi otwierane od wewnątrz i z zewnątrz. Przepis § 81 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) zobowiązuje pracodawcę do określenia szczegółowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, i zapewnienia m.in. odpowiednich środków zabezpieczających.

Kazimierz Kościukiewicz, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono 26 stycznia 2015 r.