Czy urlop ojcowski będzie dłuższy?
\

Posłowie ugrupowania Ruch Palikota wnieśli do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy, który dotyczy wydłużenia wymiaru urlopu ojcowskiego z obowiązujących obecnie dwóch do ośmiu tygodni.

Od dnia 1 stycznia 2010 r. na mocy nowelizacji kodeksu pracy z dnia 6 grudnia 2008 r. wprowadzone zostało nowe uprawnienie w postaci urlopu ojcowskiego. W 2010 r. i 2011 r. jego wymiar wynosił tydzień. Od 2012 r. wymiar urlopu ojcowskiego wynosi 2 tygodnie, tj. czternaście dni kalendarzowych. Według danych ZUS, w pierwszym kwartale 2010 r. urlop ojcowski wykorzystało nieco ponad 3 tysiące ojców, ale już 2 lata później – 7 tysięcy. Jednocześnie najnowsze badania wykazują, że ponad połowa Polaków uważa, że urlop ojcowski powinien zostać wydłużony.

Projektowana nowelizacja ma na celu wydłużenie wymiaru urlopu ojcowskiego z obowiązujących obecnie 2 do 8 tygodni. Zwiększenie wymiaru urlopu ojcowskiego pociąga za sobą potrzebę zobligowania pracodawcy do udzielenia urlopu także ojcu dziecka. Istotną różnicą pomiędzy projektowaną regulacją a obowiązującym stanem prawnym jest to, że wykorzystanie urlopu ojcowskiego nie może odbyć się w tym samym czasie, co urlopu macierzyńskiego. Rozwiązanie takie ma na celu umożliwienie matce dziecka powrót do pracy i stanowi faktyczne umożliwienie połączenia aktywności zawodowej z wychowywaniem dzieci.

Rodzice mieliby możliwość dzielenia między sobą urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego. Zgodnie z projektowaną nowelizacją prawo do urlopu ojcowskiego przysługuje również ojcom przysposabiającym dziecko, o ile nie ukończyło ono 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia. Przy czym projekt ustawy przewiduje, poza wymogami określonymi w zdaniu poprzednim, wydłużenie możliwości skorzystania z przysługującego urlopu ojcowskiego do upływu dwudziestu czterech miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie. Zmiana ta ma również na celu nawiązanie więzi ojcowskich z adoptowanym dzieckiem w czasie, kiedy matka dziecka nie korzysta z urlopu macierzyńskiego.

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 26 czerwca 2012 r.

Data publikacji: 26 czerwca 2012 r.