Odpowiedź:
Wykonywanie pracy na podstawie umowy zlecenia, od której były opłacane składki na ubezpieczenie społeczne, zapewni uzyskanie prawa do emerytury według nowych zasad, po osiągnięciu określonego ustawą emerytalną powszechnego wieku emerytalnego oraz udowodnieniu jakiegokolwiek okresu ubezpieczenia.
Uzasadnienie:

Oskładkowanie umowy zlecenie

Na podstawie art. 6 ust.1 pkt 1 ustawy  z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1440 z późn. zm.) – dalej u.e.r., praca  na umowę zlecenia stanowi okres składkowy i jest wliczana do uprawnień emerytalnych.
Na podstawie art. 6 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 121) – dalej u.s.u.s. obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanymi dalej „zleceniobiorcami”, oraz osobami z nimi współpracującymi.
W myśl art. 24 ust. 1a i 1b u.e.r., prawo do emerytury przyznawanej i obliczanej według nowych zasad, przysługuje  ubezpieczonym, którzy osiągną zróżnicowany powszechny wiek emerytalny.
Prawo do emerytury  według nowych zasad zależy wyłącznie od tego, czy wnioskodawca osiągnie zróżnicowany powszechny wiek emerytalny. Dla jego ustalenia nie ma znaczenia długość posiadanego okresu składkowego i nieskładkowego. Trzeba natomiast udowodnić jakikolwiek okres ubezpieczenia.
Nowa emerytura przysługuje zarówno tym, którzy przystąpili do jednego spośród otwartych funduszy emerytalnych, jak i tym, którzy takiego funduszu nie wybrali.

Zygmunt Łobejko,
autor współpracuje z publikacją Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Odpowiedzi udzielono 31.03.2015 r.