Pytanie użytkownika Serwisu BHP:

Pracodawca co miesiąc wysyła/wywiesza listę pracowników, którzy powinni pojawić się na szkoleniu okresowym BHP. Czy jest to zgodne z RODO?

Odpowiedź

Stosownie do postanowień art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO, przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, gdy jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Z uwagi na to, że szkolenie pracowników wynika bezpośrednio z przepisów prawa, m.in. art. 237(3) § 2 ustawy - Kodeks pracy - dalej k.p. oraz rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, pracodawca ma podstawę prawną do przetwarzania tych danych bez konieczności uzyskiwania przez poszkodowanego specjalnej zgody na ich przetwarzanie. Nie oznacza to jednak, że jest zwolniony z ochrony tych danych i może je w dowolny sposób udostępniać, a praktyka polegająca na publicznym udostępnianiu wykazu pracowników podlegających szkoleniom z zakresu BHP polegająca np. na wywieszaniu w ogólnodostępnym miejscu takiej listy pracowników lub też wysyłaniu jej do wielu osób jednocześnie bez uprzedniego uzyskania od nich stosownej zgody, może stanowić naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.

Tym samym pracodawca powinien kierować stosowne zaproszenia na takie szkolenia bezpośrednio do zainteresowanych pracowników lub informować ich np. za pośrednictwem wyznaczonych do tego celu osób (np. osób kierujących pracownikami, będących przełożonymi tych pracowników).