Odpowiedź

Szkolenie dla kadry kierowniczej z zakresu mobbingu może być częścią obowiązującej u zakładzie pracy procedury antymobbingowej związanej z obowiązkiem pracodawcy przeciwdziałania zjawisku mobbingu. Prowadzenie tego typu szkoleń dla kadry kierowniczej nie jest bezpośrednio uregulowane. Ich ewentualna organizacja oraz okresowe odnawianie jest wewnętrzną sprawą pracodawcy.
Problematyka pierwszej pomocy jest natomiast omawiana w ramach szkoleń okresowych bhp, które mają obowiązek odbywać osoby kierujące pracownikami. Szkolenia okresowe bhp dla osób kierujących pracownikami powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na pięć lat.

Uzasadnienie

Do podstawowych obowiązków pracodawcy należy przeciwdziałanie mobbingowi – co jasno wynika z art. 943 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1666) - dalej k.p. Powołany przepis ma ogólny charakter i nie daje odpowiedzi, na czym mają polegać rozwiązania eliminujące czy ograniczające elementy składające się na obraz mobbingu. Powszechnym zjawiskiem jest stosowanie mniej lub bardziej złożonych procedur antymobbingowych, których częścią mogą być specjalistyczne szkolenia dla kadry zarządzającej, mające na celu przybliżenie problematyki mobbingu oraz sposobów zapobiegania mu. Kwestia ich przeprowadzania oraz ewentualnego odnawiania jest uzależniona od zasad obowiązujących w tym zakresie u danego pracodawcy. Nie ma przepisów, które zobowiązywałyby w sposób bezpośredni do odbywania specjalistycznych szkoleń dotyczących mobbingu oraz ich odnawiania.
Inaczej przedstawia się problem udzielania pierwszej pomocy. Bezpieczne wykonywanie pracy wymaga należytego poziomu wiedzy o przepisach i zasadach bhp, zagrożeniach w miejscu pracy oraz pierwszej pomocy. Pracodawca nie powinien zatem dopuszczać do pracy pracowników, którzy nie zostali właściwie przeszkoleni, co jednoznacznie wynika z art. 2373 § 1 k.p. Kwestię szkoleń bhp reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) - dalej r.s.b.h.p. Szkolenia bhp dzielą się co do zasady na wstępne oraz okresowe – wiedza z zakresu bhp nie jest bowiem dana raz na zawsze. Zgodnie z § 14 r.s.b.h.p., szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bbhp oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. Szkolenia takie odbywają m.in. osoby kierujące pracownikami. Z załączonych do r.s.b.h.p. ramowych programów szkoleń okresowych dla osób kierujących pracodawcami wynika, że prowadzone są one m.in. w zakresie zasad postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
Uwzględniając, iż w zakres szkolenia okresowego dla osób kierujących pracownikami wchodzi problematyka udzielania pierwszej pomocy, można uznać, że nie ma potrzeby przeprowadzania odrębnych, niezależnych szkoleń w tym zakresie. Szkolenia okresowe bhp, w ramach których omawiana jest problematyka udzielania pierwszej pomocy dla pracowników kierujących pracownikami powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na pięć lat.

Sebastian Kryczka, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 22 grudnia 2016 r.