Odpowiedź

Nie jest konieczne urządzanie szatni z prysznicem oddzielnie dla kobiet i mężczyzn, jeśli ze wspólnej szatni będą korzystać pracownicy (bez względu na ich liczbę) zatrudnieni na stanowiskach administracyjno-biurowych. Przepisy bhp dopuszczają urządzanie wspólnych szatni dla kobiet i mężczyzn, nawet jeśli na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia tego rodzaju pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. Warunkiem takiego rozwiązania jest zatrudnianie nie więcej niż 10 pracowników na jednej zmianie oraz zapewnienie możliwości osobnego korzystania z tych pomieszczeń przez kobiety i mężczyzn.
Szatnie oraz pomieszczenia z natryskami przeznaczone dla pracowników biurowych powinny spełniać wymagania przepisów techniczno-budowlanych oraz przepisów bhp, aby korzystanie z nich było bezpieczne i higieniczne.

Uzasadnienie

Według art. 233 ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.), pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom odpowiednie urządzenia higieniczno-sanitarne oraz dostarczyć niezbędne środki higieny osobistej.
Na podstawie § 111 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.) – dalej r.b.h.p., pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne, których rodzaj, ilość i wielkość powinny być dostosowane do liczby zatrudnionych pracowników, stosowanych technologii i rodzajów pracy oraz warunków, w jakich ta praca jest wykonywana.
Wymagania dla pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych określa załącznik nr 3 do r.b.h.p., którego § 3 ust. 1 stanowi, iż szatnie, umywalnie, pomieszczenia z natryskami i ustępy powinny być urządzone oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. Przy czym obowiązek ten nie dotyczy zakładu pracy, w którym jest zatrudnionych do dziesięciu pracowników na jednej zmianie – pod warunkiem zapewnienia możliwości osobnego korzystania przez kobiety i mężczyzn z tych pomieszczeń.
Ponadto wymagania dla pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, w tym szatni i natrysków, określono w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422).

Tomasz Dyjeciński, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 22 maja 2017 r.

  Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis BHP
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów