Odpowiedź:

Przepisy prawa pracy nie wprowadzają obowiązku potwierdzania złożonych przez świadka wypadku wyjaśnień jego podpisem.

Uzasadnienie:

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z 1.07.2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. Nr 105, poz. 870) – dalej r.u.w.p., okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy ustala powoływany przez pracodawcę zespół powypadkowy.

Do zadań zespołu powypadkowego należy m.in. zebranie informacji dotyczących wypadku od świadków wypadku (§ 7 ust. 1 pkt 4  r.u.w.p.). Przepisy nie precyzują ani formy, ani zakresu informacji zbieranych od świadków wypadku. Co więcej, nie wprowadzają obowiązku dokumentowania przekazanych przez świadków informacji w formie papierowej oraz obowiązku podpisywania tych informacji. Biorąc powyższe pod uwagę, nie ma przeszkód prawnych, aby przekazane informacje wprowadzić do treści protokołu powypadkowego ze wskazaniem, kto takie informacje przekazał. Można również ze spotkania ze świadkiem wypadku sporządzić notatkę, która stanie się częścią składową protokołu.

Grzegorz Łyjak,
autor współpracuje z publikacją Serwis BHP
Odpowiedzi udzielono  28.07.2017 r.   
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis BHP
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów