Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP

Czy hala produkcyjna o powierzchni powyżej 100 m2, będąca strefą zagrożoną wybuchem (piec do laminowania szyb, zasilany gazem ziemnym > 60KW), musi być oddzielona od drugiej hali niezagrożonej wybuchem, ścianą oddzielenia pożarowego (ewentualnie drzwiami ppoż.)?

Czy może być połączona z nią otworem drzwiowym bez żadnego zabezpieczenia ppoż.?

Odpowiedź:

W odniesieniu do hal produkcyjnych niestanowiących odrębnych stref pożarowych, nie ma konieczności oddzielenia hali zagrożonej wybuchem od drugiej hali ścianą oraz drzwiami ppoż.

Uzasadnienie:

Przepisy nie nakładają obowiązku wydzielania pomieszczenia zagrożonego wybuchem ścianami oddzielenia przeciwpożarowego oraz zamykania otworów drzwiami przeciwpożarowymi. Poszczególne elementy (ściany, stropy) muszą spełniać wymagania odporności ogniowej odpowiednio do klasy odporności pożarowej budynku. W przypadku, gdy projekt budowlany zakłada, że pomieszczenie zagrożone wybuchem stanowi odrębną strefę pożarową, wtedy ściany i stropy takiego pomieszczenia, a także zamknięcia otworów muszą spełniać wymagania dotyczące odporności ogniowej dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego.

Niezależnie od powyższego, należy pamiętać, że zgodnie z § 221 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) ściany oddzielające pomieszczenie zagrożone wybuchem od innych pomieszczeń powinny być odporne na parcie o wartości 15 kN/m2(15 kPa).

Piotr Gryguć, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP

Odpowiedzi udzielono 13 kwietnia 2015 r.