Czy dopuszczalne jest, aby starszy inspektor bhp prowadził szkolenia na podstawie umowy zlecenia w innej firmie, niż ta w której jest zatrudniony?
Czy ma on obowiązek prowadzenia szkoleń w ramach działalności gospodarczej?

Organizatorem szkolenia bhp może być również pracodawca, na którego zlecenie szkolenie może prowadzić osoba nie będąca jego pracownikiem.
Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860) - dalej r.s.b.h.p., szkolenie może być organizowane i prowadzone przez pracodawców lub, na ich zlecenie, przez jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Natomiast stosownie do treści § 4 ust. 2 r.s.b.h.p. szkolenie osób będących pracodawcami, pracowników służby bhp oraz instruktorów i wykładowców tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzą jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1.
Jednocześnie prawodawca wymaga od pracodawcy organizującego i prowadzącego szkolenie oraz od jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, aby zapewnili:
1)programy poszczególnych rodzajów szkolenia opracowane dla określonych grup stanowisk;
2)programy szkolenia instruktorów w zakresie metod prowadzenia instruktażu - w przypadku prowadzenia takiego szkolenia;
3)wykładowców i instruktorów posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia;
4)odpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia działalności szkoleniowej;
5)wyposażenie dydaktyczne niezbędne do właściwej realizacji programów szkolenia;
6)właściwy przebieg szkolenia oraz prowadzenie dokumentacji w postaci programów szkolenia, dzienników zajęć, protokołów przebiegu egzaminów i rejestru wydanych zaświadczeń.
Wykładowca może również prowadzić działalność szkoleniową z zakresu bhp jako przedsiębiorca samodzielnie prowadzący działalność gospodarczą. Zgodnie z art. 7b ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.), wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dokonuje organ ewidencyjny. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej zawiera:
a)oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego numer ewidencyjny PESEL, o ile taki posiada,
b)numer NIP przedsiębiorcy, o ile taki posiada,
c)oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, a jeżeli stale wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania - również wskazanie tego miejsca i adresu zakładu głównego, oddziału lub innego miejsca,
d)określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD),
e)wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej,
f)numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej, o ile przedsiębiorca posiada.
W związku z powyższym rejestrując działalność gospodarczą należy wskazać przedmiot działalności gospodarczej, którą ma wykonywać przedsiębiorca.
Kamil Szymański