Jesteśmy SPZZOZ i zatrudniamy około 640 osób (umowy o pracę – 440 osób i umowy cywilnoprawne, w tym tylko na dyżury 200 osób). Społecznym inspektorem pracy jest pielęgniarka, która pracuje na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Jest także przewodniczącą związków zawodowych działających w szpitalu i jest zwolniona z obowiązku świadczenia pracy w wymiarze 48 godzin miesięcznie. Po powołaniu na stanowisko społecznego inspektora pracy zwróciła się z prośbą o przyznanie zryczałtowanego wynagrodzenia. Dostała jednak odpowiedź negatywną i została poproszona o przedstawienie wykazu czynności, które wykonuje. Nic jednak nie przedstawiła. Ostatnio mieliśmy kontrolę z Państwowej Inspekcji Pracy i inspektor twierdził, że społeczny inspektor pracy powinien być zatrudniony dodatkowo na umowę o pracę. Czy to prawda?

Odpowiedź

Ustawa z 24.06.1983 r. o społecznej inspekcji pracy nie przewiduje konieczności tworzenia dla społecznego inspektora pracy odrębnego stanowiska pracowniczego. Gdy wykonywanie czynności związanych z tą funkcją wiąże się ze zwiększonym nakładem pracy, przewiduje się ustalenie dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu oraz ewentualne zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy na zajmowanym stanowisku, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Uzasadnienie

Ustawa z 24.06.1983 r. o społecznej inspekcji pracy – dalej u.s.i.p. w art. 15 stanowi, że społeczni inspektorzy pracy powinni wykonywać swoje czynności w zasadzie poza godzinami pracy. W razie konieczności wykonywania swoich czynności w godzinach pracy lub uczestniczenia w naradach i szkoleniach, społeczni inspektorzy pracy zachowują prawo do wynagrodzenia.
W razie znacznego obciążenia zadaniami wynikającymi z pełnienia funkcji społecznego inspektora pracy, kierownik zakładu pracy na wniosek zakładowych organizacji związkowych może ustalić miesięczne wynagrodzenie zryczałtowane do wysokości nieprzekraczającej wynagrodzenia za 30 godzin pracy osoby pełniącej funkcję społecznego inspektora pracy, zaś w szczególnie uzasadnionych wypadkach kierownik zakładu pracy, na wniosek zakładowych organizacji związkowych, może podwyższyć wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, do wysokości nie przekraczającej wynagrodzenia za 60 godzin pracy.

W zakładach pracy, w których występuje szczególne zagrożenie zdrowia i życia pracowników, a warunki pracy wymagają stałego społecznego nadzoru, kierownik zakładu pracy, na wniosek zakładowych organizacji związkowych, może zwolnić na czas pełnienia funkcji zakładowego społecznego inspektora pracy z obowiązku wykonywania pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. W takim wypadku zakładowy społeczny inspektor pracy zachowuje przez czas pełnienia funkcji prawo do wynagrodzenia, jakie przysługiwało mu na stanowisku pracy zajmowanym w dniu oddelegowania, z uwzględnieniem zmian tego wynagrodzenia, jakie nastąpią w okresie oddelegowania.

Żadne z w/w postanowień nie przewiduje konieczności tworzenia dla społecznego inspektora pracy odrębnego stanowiska pracowniczego. Przeciwnie, jest to funkcja pełniona – co do zasady – społecznie, a jedynie w przypadkach opisanych wyżej, gdy wykonywanie czynności związanych z tą funkcją wiąże się ze zwiększonym nakładem pracy, może prowadzić do ustalenia dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu oraz do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na zajmowanym stanowisku, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Być może to te elementy wskazane zostały przez Państwową Inspekcję Pracy podczas kontroli, o której mowa w pytaniu.

Autor odpowiedzi: Iwona Kaczorowska-Kossowska
Odpowiedzi udzielono 6.09.2017 r.


 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis BHP
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów