Czy przepisy o radach pracowników dotyczą także agencji zatrudnienia tymczasowego? Jak należy liczyć zatrudnienie w celu sprawdzenia czy agencja jest objęta powyższym obowiązkiem?
Agencja w okresach zimowych zatrudnia np. 18-19 osób, a w letnich nawet 100. Pracownicy zatrudnieni w agencji z reguły mają umowy na czas określony i z reguły nie przekraczają roku.
Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. Nr 79, poz. 550) - dalej u.i.p.p.k., przepisy ustawy stosuje się do pracodawców wykonujących działalność gospodarczą zatrudniających co najmniej 50 pracowników. Wśród wyłączeń podmiotowych w art. 1 ust. 3 u.i.p.p.k. nie zostały wymienione agencje pracy tymczasowej, z czego płynie wniosek, że mają one obowiązek tworzenia rady pracowników (oczywiście jeżeli spełniają kryteria określone w art. 1 ust. 2 u.i.p.p.k.).
Warto jednak zwrócić uwagę na prezentowane w literaturze przedmiotu stanowisko, zgodnie z którym nie wydaje się celowe, by przepisami ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji obejmować agencje pracy tymczasowej działające w oparciu o ustawę z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. Nr 166, poz. 1608), jeżeli nie zatrudniają one stałych pracowników w liczbie określonej w art. 1 ust. 2 u.i.p.p.k. (J. Stelina, M. Zieleniecki, Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji z komentarzem, Gdynia 2006, s. 20). Przyjmując taką interpretację (która wydaje się uzasadniona) należy przyjąć, że do liczby pracowników, która decyduje o obowiązku utworzenia rady pracowników bierze się pod uwagę tylko pracowników własnych agencji (czyli powinno być ich co najmniej 50), nie bierze się natomiast pod uwagę pracowników tymczasowych zatrudnionych wyłącznie w celu świadczenia pracy na rzecz pracodawcy użytkownika. W pytaniu niestety nie określono, czy wskazane w nim liczby pracowników (18 w miesiącach zimowych, około 100 w miesiącach letnich) dotyczą pracowników własnych, czy również zatrudnionych przez agencję pracowników tymczasowych).
Sposób liczenia liczby zatrudnionych pracowników został określony w art. 7 u.i.p.p.k. Zgodnie z tym przepisem liczbę zatrudnionych u pracodawcy pracowników ustala się na podstawie przeciętnej liczby zatrudnionych w ramach stosunku pracy w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem powiadomienia o wyborach członków rady pracowników. W celu obliczenia przeciętnej liczby zatrudnionych w okresie ostatnich 6 miesięcy dodaje się liczby zatrudnionych w kolejnych miesiącach i otrzymaną sumę dzieli przez 6. Zdaniem autorów komentarza do ustawy nie jest celowe, aby do liczby zatrudnionych pracowników wliczać w agencji pracy tymczasowej pracowników skierowanych do pracy u pracodawcy użytkownika (J. Stelina, M. Zieleniecki, op. cit., s. 53).