Pracownik dostał wezwanie na komisję lekarską ZUS celem stwierdzenia uszczerbku na zdrowiu, w związku z wypadkiem przy pracy.
Czy z tego tytułu należy mu się dzień wolny płatny?

Brak jest regulacji szczególnej, na podstawie której pracownikowi przysługiwałoby wynagrodzenie w sytuacji opisanej w pytaniu czytelnika.
Przepis art. 80 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) stanowi wyraźnie, że wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. Nr 60, poz. 281 z późn. zm.) nie stanowi, aby w dniu stawiennictwa na posiedzeniu komisji lekarskiej ZUS pracownikowi przysługiwało wynagrodzenie.

O prawie do wynagrodzenia dla pracownika w takiej sytuacji nie rozstrzygają również przepisy ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 z późn. zm.).
W związku z powyższym, z uwagi na brak przepisu szczególnego, który gwarantowałby pracownikowi wynagrodzenie za dzień nieobecności z powodu stawiennictwa na posiedzeniu komisji ZUS, należy uznać, że wynagrodzenie takie nie przysługuje.
Kamil Szymański