Odpowiedź

Biorąc pod uwagę zawartą w przepisach definicję osób pracujących, należy stwierdzić, że zawarty w niej katalog podmiotów jest zamknięty. Należy przyjąć, że w statystycznej karcie wypadku nie uwzględniamy pracowników tymczasowych.

Uzasadnienie

Zasady wypełniania statystycznej karty wypadku przy pracy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 7.01.2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz.U. z 2009 r. Nr 14, poz. 80 ze zm.) - dalej r.s.k.w. Zgodnie z pkt B załącznika nr 2 do r.s.k.w. zawierającym "Objaśnienia do wypełniania statystycznej karty wypadku" w karcie wypadku wskazuje się liczbę pracujących. Zgodnie z zawartą tam definicją, pracujący to osoby wykonujące pracę przynoszącą im zarobek lub dochód. Do pracujących, w części dotyczącej badania wypadków przy pracy (pozycja A), zalicza się wszystkich pracujących według stanu w dniu zaistnienia zdarzenia, bez względu na to, czy osoby te pracują również w innych jednostkach sprawozdawczych (bez osób pracujących na podstawie umowy zlecenia), a mianowicie:
1) osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (tj. umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania) łącznie z sezonowymi i zatrudnionymi dorywczo;
2) pracodawców i pracujących na własny rachunek:
a) właścicieli i współwłaścicieli (łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin) jednostek prowadzących działalność gospodarczą (z wyłączeniem wspólników spółek, którzy nie pracują w spółce),
b) osoby pracujące na własny rachunek, np. osoby wykonujące wolne zawody;
3) agentów pracujących na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia (łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin oraz osobami zatrudnionymi przez agentów);
4) osoby wykonujące pracę nakładczą;
5) członków spółdzielni produkcji rolniczej i członków spółdzielni kółek rolniczych;
6) duchownych pełniących obowiązki duszpasterskie.
Biorąc powyższe pod uwagę, oraz przyjmując, że wskazany katalog osób pracujących jest katalogiem zamkniętym, należy przyjąć, że w statystycznej karcie wypadku nie uwzględniamy pracowników tymczasowych.

Kamila Milczarek, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 18 kwietnia 2017 r

  Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis BHP
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów