Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP

Czy pracownik zatrudniony przy lutowaniu miękkim (lutowanie płytek elektronicznych) obowiązany jest posiadać dodatkowe uprawnienia?

Odpowiedź:

Przepisy dotyczące prac spawalniczych (w tym lutowania miękkiego) wymagają od pracowników wykonujących te prace odpowiednich uprawnień. W przypadku lutowania ręcznego (w tym miękkiego) pracownicy powinni wykazać się co najmniej zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia w zakresie lutowania. W opisanym przypadku, jeśli nie zachodzą okoliczności opisane niżej, powinno to wystarczyć. Wymagania dotyczące przeprowadzenia egzaminu na uprawnienia do lutowania dotyczą tylko niektórych czynności, np. konserwacji i naprawy urządzeń technicznych, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska. Urządzenia te podlegają dozorowi technicznemu.

Uzasadnienie:

Przepis § 3 pkt 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470) - dalej r.p.s. definiuje kwalifikacje spawalnicze jako ukończenie odpowiedniego przeszkolenia teoretycznego i praktycznego w zakresie spawalnictwa, potwierdzone egzaminem oraz dokumentem upoważniającym do wykonywania prac spawalniczych. Szczegółowo o kwalifikacjach spawalniczych stanowi rozdział 4 r.p.s. Przepisy § 27 r.p.s. wymagają, aby prace spawalnicze były wykonywane przez osoby posiadające "zaświadczenie o ukończeniu szkolenia", "świadectwo egzaminu spawacza" lub "Książkę spawacza", wystawiane w trybie określonym w odrębnych przepisach i Polskich Normach, z uwzględnieniem § 28 r.p.s. Według § 28 r.p.s. osoby wykonujące: 1) ręczne cięcie termiczne, 2) zgrzewanie, 3) ręczne lutowanie, 4) zmechanizowane i automatyczne wykonywanie prac spawalniczych powinny wykazać się co najmniej zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia w zakresie określonym w odrębnych przepisach i Polskich Normach (PN-EN - ISO 13585:2012. Kwalifikacje lutowaczy i operatorów lutowania twardego).

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 963 z późn. zm.) - dalej u.d.t. urządzenia techniczne to urządzenia, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska. Przepis art. 22 ust. 2 u.d.t. stanowi, iż osoby wykonujące czynności spawania, zgrzewania, lutowania oraz przeróbkę plastyczną i obróbkę cieplną w toku wytwarzania, naprawy i modernizacji urządzeń technicznych zobowiązane są posiadać zaświadczenia kwalifikacyjne potwierdzające umiejętność praktycznego wykonywania tych czynności oraz znajomość warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów prawnych w tym zakresie. Przepis ust. 2 art. 22 u.d.t. stosuje się do osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne.

Kazimierz Kościukiewicz, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP

Odpowiedzi udzielono 27 kwietnia 2015 r.