Czy pracownik powinien posiadać zaświadczenie lekarskie wydane w ramach profilaktycznej opieki medycznej na stanowisku pracy?

Pytanie pochodzi z Serwisu BHP

Czy pracownik powinien posiadać zaświadczenie lekarskie wydane w ramach profilaktycznej opieki medycznej na stanowisku pracy do wglądu, kontroli?

Odpowiedź:

Pracownik nie ma takiego obowiązku w przypadku orzeczeń lekarskich wydanych w ramach profilaktycznej opieki medycznej nad pracownikami.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 229 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p. pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Zadaniem pracodawcy jest udowodnienie w przypadku ewentualnej kontroli faktu, iż dochował powyższych wymagań tj. dopuszcza do pracy tylko takich pracowników, którzy posiadają aktualne orzeczenie lekarskie. Zasady przechowywania dokumentów potwierdzających ww. fakt zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.) - dalej r.d.s.p. Zgodnie z § 6 ust. 2 r.d.s.p. odpis lub kopia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku powinna zostać zawarta w części A akt osobowych tj. dokumentach związanych z ubieganiem się o zatrudnienie, natomiast okresowe i kontrolne orzeczenia lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku powinny się znaleźć w części B akt osobowych (czyli zbiorze dokumentów dotyczących nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia).

Łukasz Wawszczak, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono 22 września 2014 r.

Data publikacji: 7 października 2014 r.