Odpowiedź:
Pracownik może zrezygnować z korzystania z urlopu rodzicielskiego w każdym czasie za zgodą pracodawcy i powrócić do pracy niezależnie od tego, w jakim trybie wnioskował o udzielenie tego urlopu.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 1821d § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) – dalej k.p. pracownik może zrezygnować z korzystania z urlopu rodzicielskiego w każdym czasie za zgodą pracodawcy i powrócić do pracy. Powyższy przepis nie odnosi się do trybu, w jakim pracownik wnioskował o urlop rodzicielski. Możliwość rezygnacji z urlopu rodzicielskiego dotyczy więc zarówno przypadku, gdy wniosek o urlop rodzicielski został złożony przez pracownika na 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu (tj. w trybie określonym w art. 1821d § 1 k.p.), jak i przypadku, gdy pracownica wystąpiła o udzielenie urlopu rodzicielskiego składając wniosek nie później niż 21 dni po porodzie (tj. w trybie określonym w art. 1791 § 1 k.p.). Warunkiem wcześniejszej rezygnacji z urlopu rodzicielskiego jest jednak uzyskanie zgody pracodawcy, strony muszą też porozumieć się co do terminu powrotu do pracy.
Urlop rodzicielski w wymiarze do 16 tygodni może być udzielony w terminie nieprzypadającym bezpośrednio po poprzedniej części tego urlopu albo nieprzypadającym bezpośrednio po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający części tego urlopu. Liczba wykorzystanych w tym trybie części urlopu pomniejsza liczbę części przysługującego urlopu wychowawczego (art. 1821c § 3 k.p.).
Jeżeli więc pracownica nie później niż 21 dni po porodzie złoży pisemny wniosek o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, będzie mogła następnie za zgodą pracodawcy przerwać urlop rodzicielski i powrócić do pracy, a pozostałą część urlopu – nie więcej niż 16 tygodni – wykorzystać w późniejszym okresie, do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia.

Katarzyna Pietruszyńska

Odpowiedzi udzielono  25.01.2016 r.