Odpowiedź

Pracownik, który posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku pracy wydane w marcu 2015 r. i chciałby podjąć dodatkowe zatrudnienie u innego pracodawcy, powinien zostać skierowany na wstępne badania lekarskie, niezależnie od podobieństw występujących między tymi stanowiskami.

Uzasadnienie

W myśl art. 229 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) - dalej k.p. wstępnym badaniom lekarskim podlegają osoby przyjmowane do pracy, pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

Badaniom wstępnym, zgodnie z art. 229 § 1[1]-1[2] k.p., nie podlegają jednak osoby:

- przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą,

- przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, a także pozostające jednocześnie w stosunku pracy z innym pracodawcą, jeżeli przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy; nie dotyczy to jednak osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych, o których mowa w § 80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).

Należy podkreślić, że wskazane wyżej przesłanki, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 1662), mają zastosowanie do orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do pracy po 1 kwietnia 2015 r. Do skierowań na badania lekarskie wydanych przed 1 kwietnia 2015 r. zastosowanie mają dotychczasowe przepisy, zgodnie z którymi badaniom wstępnym nie podlegały jedynie osoby przyjmowane ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

Mając na uwadze powyższe, w opisanym przypadku, z uwagi na to, że orzeczenie lekarskie zostało wydane przed 1 kwietnia 2015 r., pracodawca powinien skierować pracownika na wstępne badania profilaktyczne, niezależnie od tego, czy warunki nowej pracy są tożsame z warunkami występującymi na dotychczasowym stanowisku pracy.

Maciej Ambroziewicz, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 27 lutego 2016 r.