Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Pracownik firmy produkcyjnej, który w ramach swoich dodatkowych obowiązków przygotowuje napoje dla pozostałych pracowników firmy powinien przejść dodatkowe badania sanitarne, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. Nr 25, poz. 191), świadczące o braku przeciwwskazań do przygotowywania napojów (np. herbaty).
W myśl art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.) osoba pracująca w styczności z żywnością powinna uzyskać określone przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do prac, przy których wykonywaniu istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby.
Pracodawca, który we własnym zakresie zapewnia swoim pracownikom napoje przygotowywane w zakładzie pracy (np. herbatę), powinien zadbać, aby wyznaczony do tego celu pracownik posiadał stosowne badania lekarskie na tzw. "nosicielstwo", które wykluczą możliwość przeniesienia zakażenia (np. pałeczkami salmonelli czy shigelli) na pozostałych pracowników.
Ponadto, pracownik któremu powierzono chociażby minimum czynności związanych z przygotowaniem produktów spożywczych (w tym napojów), powinien zostać przeszkolony w zakresie higieny przy pracy z produktami spożywczymi.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.