Odpowiedź

Jeśli miejsce tankowania jest strefą zagrożenia wybuchem i z przeprowadzonej oceny ryzyka wynika konieczność stosowania odzieży antyelektrostatycznej, pracodawca powinien wyposażyć pracowników w taką odzież.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 237[6] § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami.

Dostarczane pracownikom do stosowania środki ochrony indywidualnej powinny:

1) być odpowiednie do istniejącego zagrożenia i nie powodować same z siebie zwiększonego zagrożenia,

2) uwzględniać warunki istniejące w danym miejscu pracy,

3) uwzględniać wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika,

4) być odpowiednio dopasowane do użytkownika - po wykonaniu niezbędnych regulacji.

Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. Nr 138, poz. 931) zapobieganie zagrożeniu zapłonem powinno także uwzględniać ładunki elektrostatyczne przenoszone lub wytwarzane przez osoby pracujące lub środowisko pracy. Tam, gdzie atmosfera wybuchowa może pojawić się w ilościach zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu, na podstawie przeprowadzonej oceny ryzyka, pracodawca zapewnia osobom pracującym odpowiednie ubiory, które nie będą przyczyniać się do powstania wyładowań elektrostatycznych mogących wywołać zapłon atmosfery wybuchowej.

Odzież antyelektrostatyczna może być stosowana w obiektach lub strefach zagrożenia pożarem lub wybuchem, pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego uziemienia pracownika. Zaleca się, aby materiały stosowane na odzież do strefy zagrożenia wybuchem były odporne na zapalenie lub wykończone niepalnie.

Roman Majer, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 6 grudnia 2015 r.