Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP

Czy pracodawca w ramach profilaktyki może udostępnić pracownikom stanowisko z ciśnieniomierzem? Jakie wymagania prawne musi, ewentualnie, spełnić w tym zakresie i jakie obowiązki dla niego się z tym wiążą?

Odpowiedź

Pracodawca w ramach profilaktyki może udostępnić pracownikom stanowisko z ciśnieniomierzem. Istotne, by zgodnie z art. 207 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) – dalej k.p. koszty działań podejmowanych przez pracodawcę w zakresie bhp w żaden sposób nie obciążały pracowników. Z pewnością w przypadku stanowiska z ciśnieniomierzem koniecznie jest wykorzystanie urządzeń posiadających odpowiednią certyfikację dopuszczającą urządzenie do korzystania w naszym kraju. Ponadto zasadne będzie umieszczenie instrukcji określającej zasady korzystania z ciśnieniomierza.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 207 k.p. pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bhp w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bhp oraz powierzenie wykonywania zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy, o których mowa w art. 237(11)§ 2 k.p. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności jest obowiązany:

- organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy;

- zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bhp, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń;

- reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bhp oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy;

- zapewnić rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy;

- uwzględniać ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych.

Łukasz Wawszczak, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 21 września 2015 r.