Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP

Czy pracodawca użytkownik prowadzi postępowanie w sprawie wypadku w drodze do pracy pracowników agencji pracy tymczasowej, jeżeli do wypadku doszło poza terenem firmy? Pracownik agencji pracy tymczasowej nie przebywał w chwili zdarzenia na terenie pracodawcy użytkownika i nie świadczył pracy na jego rzecz. Czy można przyjąć, że obowiązek sporządzenia dokumentacji powypadkowej spoczywa na agencji pracy tymczasowej?

Odpowiedź

Przepisy ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. Nr 166, poz. 1608 z późn. zm.) - dalej u.z.p.t. nie określają, kto powinien sporządzić dokumentację powypadkową po wypadku w drodze do lub z pracy, któremu uległ pracownik tymczasowy – agencja pracy tymczasowej czy pracodawca użytkownik. Jeżeli podmioty te nie umówiły się inaczej, obowiązek ten spoczywa na agencji pracy tymczasowej jako pracodawcy.

Uzasadnienie

W myśl art. 57b ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 748 z późn. zm.), za wypadek w drodze do lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. Uważa się, że wypadek nastąpił w drodze do lub z pracy, mimo że droga została przerwana, jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a także wówczas, gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była dla ubezpieczonego, ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza.

Za drogę do lub z pracy uważa się, oprócz drogi z domu do pracy lub z pracy do domu, również drogę do miejsca lub z miejsca:

- innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego,

- zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych,

- zwykłego spożywania posiłków,

- odbywania nauki lub studiów.

Szczegółowe zasady, tryb uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do lub z pracy, sposób jego dokumentowania, wzór karty wypadku oraz termin jej sporządzania określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 924).

W myśl art. 9 ust. 3 u.z.p.t., przed zawarciem umowy o pracę między agencją pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym agencja pracy tymczasowej i pracodawca-użytkownik (pracodawca lub podmiot niebędący pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.), są zobligowane uzgodnić na piśmie m.in. zakres przejęcia przez pracodawcę użytkownika obowiązków pracodawcy dotyczących bhp innych niż: dostarczenie pracownikowi tymczasowemu odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, zapewnienia napojów i posiłków profilaktycznych, przeprowadzenia szkolenia w zakresie bhp, ustalenia okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy, przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego oraz informowania o tym ryzyku.

Mając na uwadze powyższe, jeżeli agencja pracy tymczasowej i pracodawca użytkownik nie umówili się inaczej, obowiązek sporządzenia dokumentacja powypadkowej po wypadku w drodze do pracy lub z pracy, któremu uległ pracownik tymczasowy, spoczywa na agencji pracy tymczasowej.

Maciej Ambroziewicz, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 9 stycznia 2016 r.