Pracodawca wypłaca wynagrodzenie na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) pracownika za jego zgodą. Czy pracownik może wskazać np. 2 konta ROR, na które chce, aby pracodawca przelewał jego wynagrodzenie wystawiając pisemną dyspozycję określając procentowy lub kwotowy podział? Czy pracodawca może się nie zgodzić na taką formę, uzasadniając odmowę dodatkowymi kosztami prowizji?


 

Pracodawca nie ma obowiązku przelewania należnego pracownikowi wynagrodzenia na dwa wskazane przez niego konta, chyba że obowiązek taki wynika z postanowień łączącej strony umowy o pracę.


 

Co do zasady pracodawca jest obowiązany wypłacać wynagrodzenie należne pracownikowi w miejscu, terminie i czasie określonych w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy (art. 86 § 3 Kodeksu pracy - dalej k.p.). Ustawodawca przewidział jednak, że obowiązek wypłacenia wynagrodzenia może być spełniony w inny sposób niż do rąk pracownika, jeżeli tak stanowi układ zbiorowy pracy lub pracownik uprzednio wyrazi na to zgodę na piśmie (art. 86 § 3 k.p.). To właśnie na tej podstawie pracodawcy mają możliwość wprowadzenia w zakładach pracy zasady przelewania należnych pracownikom wynagrodzeń na ich konta bankowe. Jeśli jednak pracodawca nie jest zainteresowany wypłatą wynagrodzeń tą drogą, nie ma obowiązku uwzględnić wniosku pracownika o wypłatę wynagrodzenia na konto bankowe. W mojej ocenie analogicznie pracodawca nie będzie miał obowiązku uwzględnienia wniosku pracownika o wypłatę wynagrodzenia na dwa rachunki bankowe, jeśli zasadą obowiązującą w zakładzie pracy jest wypłata wynagrodzenia poprzez dokonanie przelewu na jeden wskazany przez pracownika rachunek. Oczywiście pracodawca może uwzględnić prośbę pracownika i w ocenie Autora może wówczas obciążyć pracownika dodatkowymi kosztami związanymi z przelewem wynagrodzenia na dwa rachunki bankowe.