Czy pracodawca może zróżnicować wysokość diet pracownikom? Kierowcy, którzy jeżdżą stale w trasach mieliby diety najwyższe, a pracownicy, którzy jeżdżą rzadko np. pracownicy administracji diety niższe. Warunki otrzymywania diet zostaną określone w regulaminie wynagradzania Czy nie nosi to znamion dyskryminacji?


 

Co do zasady pracodawca nie powinien różnicować świadczeń ze względu na kryterium częstotliwości wyjazdów pracowników. Może to bowiem być potraktowane jako dyskryminacja.


 

W myśl art. 112 Kodeksu pracy - dalej k.p. pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków; dotyczy to w szczególności równego traktowania mężczyzn i kobiet w zatrudnieniu. Zgodnie zaś z art. 18 § 3 k.p. postanowienia umów o pracę i innych aktów, na podstawie których powstaje stosunek pracy, naruszające zasadę równego traktowania w zatrudnieniu są nieważne. Zamiast takich postanowień stosuje się odpowiednie przepisy prawa pracy, a w razie braku takich przepisów - postanowienia te należy zastąpić odpowiednimi postanowieniami niemającymi charakteru dyskryminacyjnego. Dodatkowo w myśl art. 183a k.p. pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.
Tak wiele przepisów regulujących kwestie dyskryminacji powoduje, iż najlepiej unikać wszelkich przypadków różnicowania świadczeń w sposób nie związany z wypełnianiem obowiązków pracowników. W przedstawionej sytuacji zróżnicowanie wysokości diet nie powinno być uzasadniane ilością wyjazdów - ilość wyjazdów będzie natomiast różnicowała kwotę do wypłaty (mówiąc obrazowo: dłuższy wyjazd - więcej diet). Wprowadzenie różnych kwot diet doprowadzi do tego, że za ten sam (taki sam) wyjazd poszczególni pracownicy otrzymają różne kwoty, co można potraktować jako dyskryminację.