Pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników zatrudnionych, na stanowisku kierowcy samochodów powyżej 3,5 tony.
Czy z tytułu zatrudnienia pracowników pracodawca ma obowiązek opłacać składki na Fundusz Emerytur Pomostowych? Jakie inne obowiązki w związku ze zmianą systemu emerytalnego ma obowiązek pracodawca zatrudniający kierowców samochodów ciężarowych? Czy wykonywana praca stanowi pracę w szczególnych warunkach?

Praca kierowców samochodów ciężarowych, nie spełniająca dodatkowych warunków, nie jest obecnie uznawana za pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze dla celów emerytalnych.
Według art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656) - dalej u.e.p., składki na Fundusz Emerytur Pomostowych opłaca się za pracownika, który spełnia łącznie następujące warunki: urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r. i wykonuje prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o których mowa w ustawie. Prace o szczególnym charakterze to prace wymagające szczególnej odpowiedzialności oraz szczególnej sprawności psychofizycznej, których możliwość należytego wykonywania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu publicznemu, w tym zdrowiu lub życiu innych osób, zmniejsza się przed osiągnięciem wieku emerytalnego na skutek pogorszenia sprawności psychofizycznej, związanego z procesem starzenia się; wykaz prac o szczególnym charakterze określa załącznik nr 2 do u.e.p. (art. 3 ust. 3). W załączniku nr 2 do u.e.p. wymieniono, m.in., prace kierowców autobusów, trolejbusów oraz motorniczych tramwajów w transporcie publicznym (pkt 8), prace kierowców pojazdów uprzywilejowanych (pkt 9), prace kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne wymagające specjalnego oznakowania pojazdu (pkt 10). Inaczej niż we wcześniejszych wykazach prawo do emerytury nie wiąże się z kierowaniem wszelkimi samochodami ciężarowymi powyżej 3,5 tony, lecz także rodzajem tych pojazdów. Z informacji podanych w pytaniu nie wynika, żeby pracownicy wykonywali tego rodzaju prace, a więc ich praca nie będzie pracą w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.
Niezależnie od emerytur pomostowych, pracodawca wciąż będzie miał obowiązek wystawiania zaświadczeń potwierdzających osiągnięcie przez pracowników okresów pracy w szczególnych warunkach na podstawie przepisów dotychczasowych (art. 125a ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227).

Dorota Dzienisiuk - specjalista z zakresu prawa pracy