Czy został w jakimś przepisie sformułowany obowiązek ewidencji zdarzeń potencjalnie wypadkowych?
Jest to z pewnością dodatkowe narzędzie nadzoru nad warunkami bhp i dobra praktyka, ale czy wymagana prawem?

Żaden przepis powszechnie obowiązujący nie nakłada na pracodawcę obowiązku prowadzenia ewidencji (rejestru) zdarzeń potencjalnie wypadkowych.
Zdarzenie potencjalnie wypadkowe zostało zdefiniowane w Polskiej Normie PN-N-18001:2004 "Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania", jako niebezpieczne zdarzenie, związane z wykonywaną pracą, podczas którego nie dochodzi do urazów lub pogorszenia stanu zdrowia. Obowiązek prowadzenia analiz i rejestrów zdarzeń potencjalnie wypadkowych spoczywa jedynie na przedsiębiorstwach, w których funkcjonuje system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, zgodnie z przytoczoną powyżej normą. Warto jednak – nawet pomimo braku obostrzeń prawnych w tym zakresie – analizować okoliczności i przyczyny oraz rejestrować zdarzenia potencjalnie wypadkowe, gdyż jak słusznie zauważono, może to pomóc w nadzorze nad bezpieczeństwem pracy (w szczególności w ocenie ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy) oraz prewencji wypadkowej. Należy pamiętać, że występowanie zdarzeń potencjalnie wypadkowych jest sygnałem istniejących zagrożeń, które z czasem mogą prowadzić do wystąpienia wypadku.
Maciej Ambroziewicz