Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Pracodawca nie jest zobowiązany do prowadzenia rejestru instruktażu stanowiskowego, rejestry mogą być prowadzone do celów kontrolnych szczególnie wtedy gdy pracownik przechodzi szkolenie na kilku czy kilkunastu stanowiskach pracy, odbycie instruktażu stanowiskowego pracownik potwierdza na piśmie w karcie szkolenia wstępnego, która jest przechowywana w aktach osobowych pracownika. Program szkolenia stanowiskowego opracowany w firmie powinien informować o formie i sposobie przeprowadzenia egzaminu końcowego instruktażu stanowiskowego i o ile jest przewidziany w formie pisemnej powinien być protokół z jego przebiegu.
Zgodnie z § 11 ust. 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) - dalej r.s.b.h.p. Instruktaż stanowiskowy kończy się sprawdzianem wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, stanowiącym podstawę dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku.
Rozporządzenie w swojej treści nie podje sposobu ani formy przeprowadzenia sprawdzianu. Obowiązkiem wynikającym z powyższego rozporządzenia jest opracowanie przez pracodawcę ramowych programów szkolenia dostosowanych do wymogów obowiązujących w zakładzie pracy procesów pracy
Ramowe programy (ogólne) szkolenia są określone w załączniku nr 1 do r.s.b.h.p.
Tworząc ramowy program szkolenia w jego treści powinien znaleźć się temat "Omówienie i ocena przebiegu wykonywania pracy przez pracownika" i od decyzji pracodawcy zależy jaką formę przyjmie ocena przebiegu szkolenia i jak będzie udokumentowana, do wyboru jest kilka możliwości.
Sprawdzian 

Obejmuje sprawdzenie:

  • wiadomości teoretycznych - mogą być sprawdzane w formie sprawdzianu pisemnego lub odpytywania indywidualnego;
  • umiejętności praktycznych - dla sprawdzenia umiejętności i nawyków przeprowadza się egzamin praktyczny, polega on na sprawdzeniu stopnia opanowania czynności w czasie wykonywanej pracy.

Sprawdzian pisemny może mieć formę:

  1. pytań problemowych - po zanotowaniu pytania (pytań) szkoleni otrzymują wystarczająco dużo czasu na udzielenie wyczerpujących odpowiedzi;
  2. testu luk - szkoleni otrzymują tekst zawierający pewne tezy, w których są pozostawione wolne miejsca (jedno lub kilka) na wpisanie odpowiedniego wyrazu lub zdania;
  3. testu wyboru - szkoleni otrzymują tekst, w którym spośród kilku odpowiedzi, muszą wybrać właściwą;
  4. test wymagającego odpowiedzi "tak - nie" - próbę tę stosuje się wówczas, gdy instruktor dysponuje niewielką ilością czasu, a zamierza sprawdzić rozległy zakres wiadomości.

Pozytywne przejście sprawdzianu stanowi podstawę do dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Szkolenie w zakresie bhp powinno zapewnić co najmniej dostateczny poziom wiedzy pracownikom w tym zakresie. Poziom ten powinien być co najmniej dostateczny, ponieważ nie wolno dopuścić do wykonywania pracy pracownika, który nie posiada dostatecznej znajomości przepisów bhp (art. 2373 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.). Egzamin pisemny jest zalecany ponieważ jest udokumentowanym źródłem potwierdzającym znajomość przepisów BHP szczególnie dla stanowisk pracy wymagających od pracownika odpowiedniej wiedzy, znajomości zagrożeń oraz zasad BHP np. operator wózka widłowego, operator suwnicy itp.

Dla tego rodzaju szkolenia, konieczne jest prowadzenie oraz przechowywanie dokumentacji szkoleniowej, na którą składają się:

  1. program instruktażu stanowiskowego bhp,
  2. protokół przebiegu egzaminu (jeśli przewidziano formę pisemną)
  3. karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp (§ 5 r.s.b.h.p.).

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.