Czy od 2010 r. zmieniły się przepisy dotyczące między innymi trzeźwości w pracy, który by to nakazywały posiadanie przez pracodawcę alkomatu w miejscu pracy?
Takie obowiązki nie zostały wprowadzone.
Zgodnie z aktualnym brzmieniem, art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) - dalej u.w.t., zabronione jest min. wnoszenie napojów alkoholowych na teren zakładów pracy. Stosownie zaś do treści art. 17 ust. 1 u.w.t. kierownik zakładu pracy lub osoba przez niego upoważniona mają obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stawił się on do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo spożywał alkohol w czasie pracy. Okoliczności stanowiące podstawę decyzji powinny być podane pracownikowi do wiadomości. Na żądanie pracownika, kierownik zakładu pracy lub osoba przez niego upoważniona jest obowiązana zapewnić przeprowadzenie badania stanu trzeźwości pracownika. W wyroku z dnia 11 lutego 2000 r., II UKN 401/99, OSNP 2001, nr 15, poz. 498, Sąd Najwyższy wyraźnie potwierdził, że "wydanie przez pracodawcę polecenia zaprzestania pracy pracownikowi, wobec którego zachodzi uzasadnione podejrzenie spożywania alkoholu w czasie pracy nie wymaga ani zachowania szczególnej formy, ani obowiązku przeprowadzenia badania stanu jego trzeźwości. Ustne polecenie zaprzestania pracy nie narusza art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z późn. zm.), a badanie stanu trzeźwości następuje na żądanie pracownika (art. 17 ust. 3 tej ustawy)."
Z wyżej przepisów wskazanych nie wynika, aby pracodawca miał mieć obowiązek posiadania alkomatu. Pracodawca ma jedynie zapewnić przeprowadzenie badania trzeźwości pracownika, co może odbyć się np. poprzez badanie krwi w zakładzie opieki zdrowotnej.
Kamil Szymański