Odpowiedź:

Co do zasady nie ma przeciwwskazań, aby czasowo delegować pracownika do wykonywania innego rodzaju pracy, niż określona w umowie o pracę, o ile wystąpią uzasadnione potrzeby pracodawcy, okres powierzenia innej pracy nie przekracza 3 miesięcy w roku kalendarzowym, powierzenie innej pracy nie powoduje obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika.

Uzasadnienie:

Co do zasady, jeśli pracodawca zmienia pracownikowi warunki pracy i płacy, wówczas konieczne jest podpisanie w drodze uzgodnienia z pracownikiem porozumienia zmieniającego lub w przypadku braku zgody pracownika wypowiedzenia zmieniającego.

Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż zgodnie z art. 42 § 4 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) – dalej k.p. wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika.

W art. 42 § 4 k.p. ustawodawca wyznaczył  granice w odniesieniu do możliwości powierzenia pracownikowi – bez potrzeby dokonywania wypowiedzenia zmieniającego – innej pracy niż określona w umowie o pracę. Wyraźnie wskazuje się na cztery przesłanki świadczące o dopuszczalności powierzenia pracownikowi przez pracodawcę takiej pracy:
1) wystąpienie uzasadnionych potrzeb pracodawcy,
2) okres powierzenia innej pracy nie może przekraczać 3 miesięcy w roku kalendarzowym,
3) powierzenie innej pracy nie może powodować obniżenia wynagrodzenia i
4) musi odpowiadać kwalifikacjom pracownika.

W takim przypadku nie jest wymagane dokonanie wypowiedzenia dotychczasowych warunków pracy lub płacy, ani też konsultowanie tego z zakładową organizacją związkową działającą u pracodawcy. Nie powoduje to również zmiany dotychczasowej umowy o pracę pracownika. Nie wymaga ono zachowania formy pisemnej oraz nie musi być uzasadniane. Oczywiście dla celów dowodowych najlepiej jeśli przedstawione jest na piśmie (nawet jeśli obejmuje to tylko pojedyncze dni lub godziny pracy).

Powierzenie pracownikowi innej pracy na okres dłuższy niż trzy miesiące w roku kalendarzowym wymaga albo akceptacji pracownika, albo formalnego uregulowania statusu pracownika poprzez zmianę warunków umowy o pracę. Dokonuje się tego, w przypadku zgody pracownika, w drodze porozumienie stron. W przypadku braku zgody pracownika pracodawca może wręczyć mu wypowiedzenie zmieniające.

Małgorzata Skibińska,
autorka współpracuje z publikacją Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz jest doradcą Centrum Pomocy Profesjonalisty – Doradztwo kadrowe i HR
Odpowiedzi udzielono 12.05.2017 r.