Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP

Czy przedstawione zdarzenie można uznać za wypadek w drodze do lub z pracy?

Pracownica przebywająca na urlopie wychowawczym otrzymała skierowanie od pracodawcy na badanie okresowe do lekarza medycyny pracy. Do placówki medycznej udała się w ostatnim dniu urlopu wychowawczego. Idąc rano z domu do placówki medycznej, uległa wypadkowi. Została potrącona przez samochód na przejściu dla pieszych.

Czy dane zdarzenie można uznać za wypadek w drodze do pracy?

Odpowiedź:

W opisanym przypadku będziemy mieli do czynienia z wypadkiem w drodze do pracy, w związku z zaistnieniem sytuacji analogicznej do wykonywania pracy zarobkowej (realizacja obowiązku poddania się badaniom lekarskim) w okresie urlopu wychowawczego.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 57b ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 748) - dalej u.e.r.f.u.s. za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. Co do zasady, wypadek pracownika w drodze z domu do placówki medycznej, w której ma zostać poddany badaniom profilaktycznym, należy zakwalifikować jako wypadek w drodze do pracy. Również analizując nietypową sytuację pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym, który ulega wypadkowi w drodze z domu do placówki medycznej, w której miałby zostać poddany badaniom profilaktycznym, należy zakwalifikować ją jako wypadek w drodze do pracy. Wynika to z faktu, iż pracownik udając się na podstawie wydanego przez pracodawcę skierowania na badania lekarskie – równoważnego z poleceniem służbowym – realizuje jeden ze swych podstawowych obowiązków wynikających ze stosunku pracy. Niewykonanie tego obowiązku stanowi naruszenie dyscypliny pracy, które uzasadnia zastosowanie wobec pracownika kary porządkowej, a skierowanie na te badania jest obowiązkiem pracodawcy. Dotyczy to wszystkich rodzajów badań lekarskich przewidzianych w art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) – dalej k.p.

Jednocześnie należy przypomnieć, że badania okresowe i kontrolne przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy. Dopiero, gdy jest to niemożliwe, pracownik będzie miał obowiązek wykonywać je poza godzinami pracy (art. 229 § 3 k.p.). Stąd też na badania profilaktyczne powinien być skierowany pracownik, który po upływie okresu nieobecności w pracy stawił się do pracy i zgłosił gotowość jej wykonywania.

Anna Sokołowska, autorka współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 20 maja 2015 r.