Odpowiedź:

Pracodawca nie jest zobowiązany do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego dla pracowników zatrudnionych na innej podstawie niż umowa o pracę oraz w przypadku osób prowadzących w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą. Jest jednak zobowiązany chronić zdrowie i życie takich pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 304 § 1 ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. 2016, poz. 1666) - dalej k.p. pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy – o jakich mowa w art. 207 § 2 k.p. – także osobom fizycznym wykonującym pracę na podstawie innej niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, jak również osobom prowadzącym działalność gospodarczą na własny rachunek w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. Ponadto, zgodnie z art. 304 § 3 k.p., obowiązki określone w art. 207 § 2 k.p. stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców niebędących pracodawcami, organizujących pracę wykonywaną przez osoby fizyczne:
1) na innej podstawie niż stosunek pracy,
2) prowadzące na własny rachunek działalność gospodarczą.

W sytuacji, gdy na terenie zakładu pracy (lub w miejscu wskazanym przez zlecającego) wykonują prace firmy obce (podwykonawcy), to sposób postępowania i odpowiedzialności został zapisany w art. 208 § 1 k.p., mówiącym, że pracodawcy (zlecający i podwykonawcy) mają obowiązek:
1) współpracować ze sobą,
2) wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu,
3) ustalić zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników,
4) informować siebie nawzajem oraz pracowników lub ich przedstawicieli o działaniach w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym występującym podczas wykonywanych przez nich prac.

Ponadto pracodawca (zlecający prace podwykonawcom), na którego terenie wykonują prace pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, ma obowiązek dostarczać tym pracodawcom, w celu przekazania pracownikom, informacje, dotyczące:
1) zagrożeń dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników,
2) działań ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń, o których mowa w pkt 1,
3) pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Patrząc na powyższe wymagania wskazane w k.p. przeprowadzenie i udokumentowanie oceny ryzyka zawodowego dla podwykonawców nie jest obowiązkowe i jest uzależnione wyłącznie od woli podmiotu zatrudniającego zleceniobiorców, jednakże przeprowadzenie i udokumentowanie oceny ryzyka zawodowego dla podwykonawców jest zalecane w celu przekazania podwykonawcom informacji na temat zagrożeń dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników.

Krzysztof Zamajtys
Odpowiedzi udzielono 29.08.2017 r.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów