Pytanie użytkownika programu LEX Kadry:

Były pracownik zwrócił się do nas z prośbą o zmianę trybu rozwiązania umowy. Umowa uległa rozwiązaniu 4 lata temu na podstawie wypowiedzenia przez pracodawcę w związku z nieprzyjęciem przez pracownika warunków wypowiedzenia zmieniającego. Teraz były pracownik zwraca się do nas z prośbą o zmianę trybu rozwiązania umowy na mocy porozumienie stron i tym samym zmianę świadectwa pracy w punkcie 3a. Czy pracodawca może przychylić się do prośby byłego pracownika?

Odpowiedź

W ocenie Autorki, zmiana trybu rozwiązania umowy o pracę mogłaby zostać dokonana jedynie przez odwołanie się pracownika od złożonego mu wypowiedzenia. Nie jest możliwe w takiej sytuacji sprostowanie świadectwa pracy, bowiem umowa o prace została rozwiązana w trybie wskazanym w świadectwie pracy w sposób zgodny z przepisami.

Pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę za wypowiedzeniem z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie albo który uznał, że wypowiedzenie było nieuzasadnione, przysługują określone roszczenia. Zgodnie bowiem z art. 45 ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy - dalej k.p. może on żądać orzeczenia o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu - o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu.

Istotne jest, że nawet wtedy, gdy pracodawca rozwiązuje umowę o pracę z naruszeniem przepisów prawa, jego decyzja jest skuteczna i doprowadzi do ustania zatrudnienia, chyba że pracownik zareaguje na nią w sposób przewidziany prawem, tj. złoży odwołanie.

Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem art. 264 k.p. odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę. Żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę. Żądanie nawiązania umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie przyjęcia do pracy.

Ustawodawca nie przewidział innego trybu zmiany podstawy rozwiązania stosunku pracy

 [-OFERTA_TXT-]