Czy PIS może kontrolować prywatne gospodarstwo rolne pod kątem bhp?

Pytanie pochodzi z Serwisu BHP

Czy sanepid może kontrolować prywatne gospodarstwo rolne pod kątem bhp?

Odpowiedź:

Państwowy Inspektor Sanitarny nie nadzoruje i nie kontroluje zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy określonych ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.). Nadzór i kontrolę w zakresie bhp realizuje Państwowa Inspekcja Pracy na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 404 z późn. zm.) w stosunku do pracodawcy zatrudniającego pracowników. Jak można wnioskować - pytanie dotyczy prywatnego gospodarstwa rolnego, w którym prawdopodobnie (w pytaniu tego nie określono) prowadzący je rolnik nie zatrudnia pracowników. W przypadku zatrudnienia pracowników – sytuacja prawna ulegnie zmianie.

Uzasadnienie:

Zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej określone są w ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.) - dalej u.p.i.s., w rozdziale 1 „Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej”. Zgodnie z art. 1 u.p.i.s. Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami: 1) higieny środowiska; 2) higieny pracy w zakładach pracy; 3) higieny radiacyjnej; 4) higieny procesów nauczania i wychowania; 5) higieny wypoczynku i rekreacji; 6) zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku; 7) higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne. Zadania te Państwowa Inspekcja Sanitarna realizuje w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych. Przepisy art. 15 u.p.i.s. stanowią, iż państwowy inspektor sanitarny wykonuje zadania przy pomocy podległej mu stacji sanitarno-epidemiologicznej. Przepisy art. 15a u.p.i.s. określają zadania stacji sanitarno–epidemiologicznych. Stacje sanitarno-epidemiologiczne wykonują badania laboratoryjne w zakresie nadzoru sanitarnego, działając w zintegrowanym systemie badań laboratoryjnych i pomiarów. Przez zintegrowany system badań laboratoryjnych i pomiarów rozumie się jednolity sposób wykonywania badań laboratoryjnych i pomiarów. Przepisy art. 26 u.p.i.s. upoważniają Państwowego Inspektora Sanitarnego lub Głównego Inspektora Sanitarnego do wstępu do mieszkań w razie podejrzenia lub stwierdzenia choroby zakaźnej, zagrożenia zdrowia czynnikami środowiskowymi, a także jeżeli w mieszkaniu jest lub ma być prowadzona działalność produkcyjna lub usługowa.

Kazimierz Kościukiewicz, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono 8 sierpnia 2014 r.

Data publikacji: 18 sierpnia 2014 r.