Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP

Czy pracodawca opracowując zarządzenie powołujące komisję do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, musi wymieniać z imienia i nazwiska przedstawicieli pracodawcy i pracowników, czy można ograniczyć się tylko do stanowisk (z zaznaczeniem, iż jedno stanowisko może być obsadzone przez kilka osób)?

Odpowiedź

Zgodnie z art. 237[12] § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) - dalej k.p., pracodawca zatrudniający więcej niż 250 pracowników powołuje komisję bhp, jako swój organ doradczy i opiniodawczy. Do zadań komisji, zgodnie z art. 237[13] § 1 k.p., należy dokonywanie przeglądu warunków pracy, okresowej oceny stanu bhp, opiniowanie podejmowanych przez pracodawcę środków zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy oraz współdziałanie z pracodawcą w realizacji jego obowiązków w zakresie bhp.

Uzasadnienie

W art. 237[12] § 1 k.p. nie wskazano struktury organizacji komisji bhp, pozostawiając to do uznania pracodawcy i przedstawicieli pracowników. Wskazano jednak, że w składzie komisji powinni znaleźć się w równej liczbie przedstawiciele pracodawcy, w tym pracownicy służby bhp i lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a z drugiej strony – przedstawiciele pracowników, w tym społeczny inspektor pracy. Zgodnie z art. 237[12] § 1 i 2 k.p., przewodniczącym komisji bhp powinien być pracodawca lub osoba przez niego upoważniona, a wiceprzewodniczącym – społeczny inspektor pracy lub przedstawiciel pracowników

Mając na uwadze powyższe wymagania, pracodawca opracowując zarządzenie powołujące komisję bhp może ograniczyć się tylko do stanowisk osób uczestniczących w działaniach komisji. Najczęściej stosowanym rozwiązaniem w zakładach pracy jest umieszczanie w zarządzeniu powołującym komisję bhp, oprócz stanowisk osób uczestniczących w działaniach komisji, także danych osobowych ww. osób, tzn. imienia i nazwiska.

Rozwiązanie, w którym w zarządzeniu powołującym komisję przy stanowiskach wpisane są dane osobowe osób pełniących konkretną funkcję w Komisji nie jest praktykowane w zakładach pracy.

Krzysztof Zamajtys, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 11 lipca 2016 r.