Pytania pochodzą z Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:

Pracownik zatrudniony jest na 1/2 etatu w firmie A. W firmie B pracownik jest zatrudniony i zarabia 200 zł brutto.

Czy u pracodawcy A pracownik musi otrzymać minimalne wynagrodzenie proporcjonalnie do etatu (1/2)?

Czy pracodawca A może obniżyć wynagrodzenie o 200 zł w związku z tym, że pracownik zarabia 200 zł w firmie B?

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z 10.10.2002 r. – u.m.w.p., wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia. Stosownie do art. 8 ust. 1 u.m.w.p., jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, wysokość minimalnego wynagrodzenia ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu, biorąc za podstawę wysokość minimalnego wynagrodzenia.

 [-DOKUMENT_HTML-]

Warto jednak pamiętać, że na płacę minimalną składają się różne jej elementy. Art. 6 ust. 4 u.m.w.p. stanowi bowiem, że do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych. Są to między innymi: płaca zasadnicza, wynagrodzenie akordowe, prowizyjne lub inne, dodatek za staż pracy, różne dodatki przysługujące zatrudnionym w niektórych branżach, a także wypłacane za spełnienie określonych warunków, premie regulaminowe i uznaniowe, nagrody, wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy. W myśl art. 6 ust. 5 u.m.w.p., przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się:

* nagrody jubileuszowej,

* odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,

* wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,

* dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.

Reasumując, miesięczna płaca minimalna pracownika zatrudnionego nie może być w 2017 r. niższa od kwoty 1000 zł brutto. Obowiązek wypłaty podwładnemu wynagrodzenia nie niższego niż minimalne dotyczy każdego pracodawcy, ponieważ z każdą firmą łączy pracownika odrębny stosunek pracy.

Na marginesie warto wskazać, że możliwe jest – pod pewnymi warunkami – zawarcie dwóch umów o pracę z tym samym pracownikiem (np. na cały etat i 1/4 etatu). Wówczas również – mimo, że pracodawcą jest jeden podmiot – zatrudnionemu należy zagwarantować co najmniej płacę minimalną, czyli w 2017 r. odpowiednio 2000 zł brutto z całego etatu i 500 zł brutto z 1/4 etatu.