Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

W sytuacji, w której wypadkowi uległa osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia należy sporządzić kartę wypadku. Jeżeli z umowy cywilnoprawnej nie wynikał obowiązek zapewnienia przez zleceniodawcę zleceniobiorcy szkolenia bhp oraz badań lekarskich, to nie ma obowiązku ich zapewnienia.
Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia (Dz. U. Nr 236, poz. 1992) – dalej r.t.u.z.w., jeżeli wypadkowi uległa osoba współpracująca na podstawie umowy zlecenia, to w ciągu 14 dni od momentu zawiadomienia należy sporządzić tzw. kartę wypadku. Wzór Karty wypadku stanowi załącznik do r.t.u.z.w.
Warto również przypomnieć, że zgodnie z § 5 r.t.u.z.w. po otrzymaniu zawiadomienia o wypadku, podmiot zobowiązany do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku (w tym przypadku będzie to podmiot, na którego rzecz wykonywana jest praca na podstawie umowy zlecenia), jest obowiązany niezwłocznie powiadomić pisemnie właściwą terenową jednostkę organizacyjną Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wszczęciu postępowania powypadkowego.
Jeżeli zaś chodzi o szkolenia z zakresu bhp oraz profilaktyczne badania lekarskie to sytuacja będzie uzależniona od tego czy poszkodowany zleceniobiorca jest pracownikiem zleceniodawcy czy też nie (z tak sformułowanego pytania ciężko to jednoznacznie wywnioskować). Jeżeli tak – sprawa wydaje się być oczywista: zarówno szkolenia jak i badania wynikają bezpośrednio z art. 2373 oraz art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p., więc jeżeli poszkodowany jako pracownik posiadał aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp oraz ważne orzeczenie lekarskie dopuszczające go do pracy, to nie było potrzeby ponownego kierowania go na szkolenie i badanie. Jeżeli jednak zleceniobiorca nie jest pracownikiem zleceniodawcy, to nie ma przepisu nakazującemu zleceniodawcy kierowania pracownika-zleceniobiorcy na tzw. wstępne szkolenie z zakresu bhp oraz na badanie lekarskie. Mimo wszystko należy jednak pamiętać, że zgodnie z art. 304 k.p. zleceniodawca, jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. W związku z powyższym – nawet jeżeli nie wynika to z umowy cywilnoprawnej - warto zapoznać zleceniobiorcę z zagrożeniami występującymi na terenie firmy, po to aby realizując umowę nie stwarzał zagrożenia dla siebie, ani dla innych osób przebywających na terenie zakładu pracy.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.