Odpowiedź:

Członek rady nadzorczej, o którym mowa w pytaniu, otrzymuje z tytułu umowy o pracę u innego pracodawcy wynagrodzenie wyższe niż minimalne. Zatem, jeżeli nie zachodzi któraś z przesłanek wyłączających, o których mowa w uzasadnieniu, to należy opłacać składki na Fundusz Pracy za członka rady nadzorczej.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 104 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.) – dalej u.p.z. pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne opłacają obowiązkowe składki na Fundusz Pracy członkom, którzy podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom: emerytalnemu i rentowemu(członkowie rad nadzorczych są objęci obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi od 1 stycznia 2015 r.). Składki na Fundusz Pracy opłaca się za okres trwania obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych w trybie i na zasadach przewidzianych dla składek na ubezpieczenia społeczne (art. 107 ustęp 1 u.p.z.).
W omawianym zagadnieniu zastosowanie znajdzie również art. 104 ust. 3 u.p.z. Według tego przepisu, w przypadku gdy kwoty, o których mowa w art. 104 ust. 1 u.p.z. (stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca, co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę) pochodzą z różnych źródeł, obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy powstaje wtedy, gdy łączna kwota stanowiąca podstawę wymiaru składek ustalona zgodnie z 104 ust. 1 wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę(bez stosowania jej ograniczenia do kwoty rocznego limitu)
U.p.z. przewiduje kilka przypadków, gdy obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy jest wyłączony. Dotyczy to odpowiednio:
– pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego w okresie 36 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego(art. 104a upz);
– pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne nie opłacają składek na Fundusz Pracy przez okres 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę, za osoby zatrudnione, które ukończyły 50 rok życia i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozostawały w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy(art. 104b ust. 1 u.p.z.)
– kobiet, po ukończeniu 55 roku życia oraz mężczyzn, którzy ukończyli 60 rok życia(art. 104b ust. 2 u.p.z.):
 – pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne nie opłacają składek na Fundusz Pracy przez okres 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę, za skierowanych zatrudnionych bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 roku życia;
– przedsiębiorcy Polskiego Związku Głuchych i Polskiego Związku Niewidomych oraz Związku Ociemniałych Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, Zakład Opieki dla Niewidomych w Laskach oraz zakłady aktywności zawodowej nie opłacają składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
Członek rady nadzorczej, o którym mowa w zagadnieniu otrzymuje z tytułu umowy o pracę u innego pracodawcy wynagrodzenie wyższe niż minimalne. Biorąc zatem pod uwagę wyżej wymienione przepisy, jeżeli nie zachodzi któraś z przesłanek wyłączających, to należy, w omawianym przypadku, opłacać składki na Fundusz Pracy za członka rady nadzorczej.

Jarosław Masłowski,
autor współpracuje z publikacją Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Odpowiedzi udzielono  20.06.2016 r.