Odpowiedź

Szerokość drogi w magazynie zależy od szerokości przewożonych towarów i rodzaju środka napędu wózka. Na drodze wewnątrz magazynu o szerokości 2 m nie ma przeszkód prawnych, aby zastosować ruch dwukierunkowy wahadłowy. To pracodawca opracowuje zasady ruchu na drogach. Informacja o ruchu wahadłowym musi być podana w instrukcji organizacji ruchu. Droga musi być odpowiednio oznakowana.

Uzasadnienie

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) - dalej r.b.h.p., drogi i przejścia powinny posiadać wymiary odpowiednie do liczby potencjalnych użytkowników oraz rodzajów i wielkości stosowanych urządzeń transportowych i przemieszczanych ładunków. Minimalne wymiary dróg i przejść określają Polskie Normy.
Zgodnie z § 66 r.b.h.p., pracodawca jest obowiązany zapewnić opracowanie zasad ruchu na drogach wewnątrzzakładowych, zgodnych z przepisami prawa o ruchu drogowym. W zasadach ruchu należy określić w szczególności maksymalne prędkości środków transportu i komunikacji na drogach wewnątrzzakładowych oraz w pomieszczeniach zakładu pracy, uzależnione od szerokości dróg, natężenia ruchu, widoczności itp. Drogi powinny być oznakowane znakami drogowymi zgodnymi z przepisami prawa o ruchu drogowym.
W PN-M-78010:1968P Transport wewnętrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania podane są wzory do obliczania szerokości dróg, np.:
Szerokość dróg w ruchu jednokierunkowym:
dla bezsilnikowych środków transportu b = a + 60 cm,
dla silnikowych środków transportu b = a + 60 cm
dla środków transportu i ruchu pieszego:
dla bezsilnikowych środków transportu b = a + 90 cm,
dla silnikowych środków transportu b = a + 100 cm, gdzie:
a - szerokość środka transportu (gdy wózek przewozi ładunek szerszy niż szerokość środka transportowego - szerokość ładunku). Wymiar a powinien odpowiadać największej szerokości w przypadku stosowania różnych środków transportu,
b - szerokość drogi transportowej (cm), przy czym szerokość drogi powinna być równa lub większa od 120 cm.
Szerokość dróg w ruchu dwukierunkowym:
dla bezsilnikowych środków transportu b = 2a + 90 cm,
dla silnikowych środków transportu b = 2a + 90 cm
dla środków transportu i ruchu pieszego:
dla bezsilnikowych środków transportu b = 2a + 180 cm,
dla silnikowych środków transportu b = 2a + 200 cm, gdzie:
a - szerokość środka transportu (gdy wózek przewozi ładunek szerszy niż szerokość środka transportowego - szerokość ładunku). Wymiar a powinien odpowiadać największej szerokości w przypadku stosowania różnych środków transportu,
b - szerokość drogi transportowej (cm) przy czym szerokość drogi powinna być równa lub większa od 120 cm.
Norma PN-M-78010:1968P została wycofana 10 września 2015 r., ale można się stosować do jej wytycznych. Innych opracowań z tego tematu nie ma.

Roman Majer, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.
Odpowiedzi udzielono: 4 lipca 2016 r.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis BHP
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów